Rozpoznanie rynku

Badanie ewaluacyjne rządowych polityk publicznych

Prosimy o wycenę przeprowadzenia jednego badania ewaluacyjnego rządowych polityk publicznych
w kontekście bieżących potrzeb społecznych i aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie, składającego się z niżej wymienionych elementów.

W ramach podejścia metodologicznego w ewaluacji przyszły wykonawca uwzględnieni następujące metody/techniki analizy danych:

1)            analizy danych zastanych (desk research) w zakresie dokumentów urzędowych i/lub publikacji eksperckich i naukowych, zawierających dane i informacje kontekstowe dla badania, takich jak powszechnie dostępne wyniki analiz, badań ewaluacyjnych lub społecznych, opracowania statystyczne i naukowe, ekspertyzy, dotyczące analizowanej polityki publicznej;

2)            analizy danych jednostkowych i zagregowanych pozyskanych przez Wykonawcę w 4 badaniach ankietowych zrealizowanych metodą CATI na reprezentacyjnej próbie Polaków w wieku 18 lat lub więcej;

  1. próba reprezentatywna dla ludności Polski w wieku 18 lat i więcej losowa lub kwotowa;

  2. kontrola próby ze względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania;

  3. minimum 1000 wywiadów.

  4. 100-130 zmiennych

3)            warsztatu strukturyzującego badanie mającego na celu wypracowania z Zamawiającym kryteriów i pytań ewaluacyjnych;

4)            warsztatu podsumowującego mającego na celu omówienie finalnych wniosków
i rekomendacji dla Zamawiającego.

Oczekiwane rezultaty ewaluacji to:

1.            raport ewaluacyjny podsumowujący ze sformułowanymi wnioskami.

2.            4 raporty cząstkowe dotyczące problematyki społecznej zawierające wstępne wnioski z ewaluacji obszaru w odniesieniu do bieżących wydarzeń w okresie realizacji badania
z wykorzystaniem pomiarów z jednego z czterech badań CATI oraz opis metodologiczny próby badawczej (m.in. technika doboru, dane dotyczące wskaźnika odmów przez respondentów);

3.            5 zbiorów danych (z poszczególnych badań cząstkowych i z wszystkich czterech badań cząstkowych) w formacie .sav i .xlsx wraz z pytaniami metryczkowymi oraz zmienną wagową

Odpowiedzi z szacunkowym kosztem realizacji powyższego zamówienia prosimy przesyłać do 2 marca 2020 r. do godz. 10:00 na adres: Ernest.Michalowski@kprm.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 26.02.2020
Obowiązuje od : 26.02.2020
Obowiązuje do : 02.03.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ernest Michałowski Departament Studiów Strategicznych
Osoba udostępniająca informację:
Bartłomiej Szpilarski Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zamówień Publicznych

Opcje strony

do góry