Postępowania wszczęte

dialog techniczny - świadczenie usług organizacji wydarzeń związanych z Programem GovTech Polska.

Zamawiający informuje, że zamierza prowadzić dialog techniczny, o którym mowa w art. 31a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843) mający na celu uzyskanie informacji dotyczących planowanego zamówienia publicznego polegającego na świadczeniu usług organizacji wydarzeń związanych z Programem GovTech Polska.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłosić wolę przystąpienia do dialogu technicznego w czasie jego trwania. Zamawiający decyduje o zaproszeniu wybranych podmiotów do dialogu, a informacje taką przesyła drogą elektroniczną lub pisemnie.

Preferowana metoda przesłania zgłoszenia: wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacje o pierwszych spotkaniach w ramach dialogu przesłane zostaną do zgłoszonych podmiotów w dniu 08.06.2020 r. wraz ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące dialogu technicznego, w tym trybu zgłaszania się zainteresowanych podmiotów do udziału w dialogu zawiera zamieszczone poniżej  Ogłoszenie o dialogu technicznym.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM  

 

  1. ZAMAWIAJĄCY  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament GovTech Polska

  1. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE DIALOGU

Wydział Zamówień

e-mail: govtech@kprm.gov.pl

Zamawiający preferuje komunikację elektroniczną na wskazany adres email. Wszelką inną korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „GovTech wydarzenia”.

  1. PODSTAWA PRAWNA  

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843) oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1) Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi organizacji wydarzeń związanych z Programem GovTech Polska (dalej: Rozwiązanie). Tryb wyboru wykonawcy wybrany zostanie po zakończeniu dialogu. Szczegółowe informacje o Rozwiązaniu, zawarte są w Załączniku nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. 

2) Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej w zakresie Rozwiązania w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, przekazywanych przez Zamawiającego danych pozwalających przygotować ofertę, stosowanych przez Zamawiającego kryteriów oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy, oraz innych kwestii technicznych związanych z realizacją zamówienia.

5. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU  

1) Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia.

2) Uczestnikiem dialogu technicznego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej „Podmiot”).

3) Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest przesłanie zgłoszenia zawierającego informacje identyfikujące Podmiot, jego dane kontaktowe wraz ze wskazaniem doświadczenia jakie posiada w obszarze przedmiotu dialogu technicznego.

4) Zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym, może zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu, pocztą lub osobiście.

5) Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 9„Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone tłumaczenia na język polski.

6) Dialog techniczny prowadzony będzie w formie jednego lub więcej spotkań z Uczestnikami, prowadzonych w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego w komunikatach publikowanych na stronie internetowej Zamawiającego, lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. O sposobie przeprowadzania każdego spotkania Zamawiający każdorazowo poinformuje Uczestników.

7) Dialog techniczny będzie prowadzony do czasu osiągnięcia jego celu, z zastrzeżeniem ppkt 8.

8) O zakończeniu prowadzenia dialogu technicznego Zamawiający poinformuje wszystkie podmioty, które przed jego zakończeniem zgłosiły wolę udziału w dialogu technicznym oraz opublikuje stosowną informację na swojej stronie internetowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie lub odwołania dialogu technicznego bez podania przyczyny.

9) Uczestnictwo w dialogu technicznym jest nieodpłatne, uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów związanych z uczestnictwem w dialogu.

6. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM  

1) Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, przesyłają zgłoszenie zawierające informacje identyfikujące, dane kontaktowe w szczególności telefon i adres poczty elektronicznej, oraz wskazanie doświadczenia jakie posiadają w obszarze przedmiotu dialogu technicznego.

2) Zgłoszenia można składać:

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego lub u przedstawiciela Zamawiającego w miejscach i terminach jakie Zamawiający publikować będzie na swojej stronie internetowej;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres govtech@kprm.gov.pl,

c) za pośrednictwem strony https://zgloszenia.govtech.gov.pl/ankieta/532560/zgloszenie-na-konsultacje-dialog-techniczny-zakresu-potencjalnego-zamowienia-na-uslugi-organizacji-wydarzen-govtech.html,

d) pocztą na adres Zamawiającego wskazany w pkt 2.

Termin składania zgłoszeń: do zakończenia dialogu technicznego.

3) Zamawiający planuje dopuścić do dialogu technicznego Podmioty, których charakteryzować będzie różne doświadczenie i skala działania. W związku z powyższym, Zamawiający pozostawia sobie prawo do dopuszczenia do dialogu technicznego tylko wybranych Podmiotów.

 

 

7. INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administrator Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

 

Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji łącznej w zakresie Rozwiązania w kontekście możliwości oszacowania jego wartości, przekazywanych przez Zamawiającego danych pozwalających przygotować ofertę, stosowanych przez Zamawiającego kryteriów oceny w kontekście wyboru najlepszego wykonawcy, oraz innych kwestii technicznych związanych z realizacją  zamówienia

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w zakresie przeprowadzenia dialogu technicznego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w zakresie realizacji obowiązku archiwizacyjnego.

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krótszy niż okres przewidziany w przepisach o archiwizacji 4 lata od zakończenia roku w, którym zakończono postepowanie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne realizacji celu.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w dialogu technicznym.

Odbiorcy danych osobowych

 

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania,
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do Administratora Danych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

Metadane

Data publikacji : 28.05.2020
Data modyfikacji : 23.07.2020
Obowiązuje do : 09.06.2020
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Król Departament GovTech Polska
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Świątnicka Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Zamówień Publicznych
Osoba modyfikująca informację:
Emilia Chabrowska

Opcje strony

do góry