2018

Przygotowanie i przeprowadzenie Akademii Konsultacji Publicznych (w formie dwusemestralnych studiów podyplomowych i długookresowych szkoleń specjalistycznych) oraz szkoleń ustawicznych

ZS-1/18

Zamówienie udzielane jest w ramach projektu pn. Akademia Oceny Wpływu Regulacji współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa).

usługi społeczne zgodnie z art. 138o ustawy PZP
Data publikacji : 08.03.2018

Data modyfikacji : 08.03.2018
Rejestr zmian
Autor : Hubert Wojtach
Departament Służby Cywilnej

Osoba publikująca: Bartłomiej Szpilarski
Wydział ds. Zanówień Publicznych

liczba wejść: 1080