Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD403
Tytuł

Projekt ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projektowana zmiana ma na celu utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego przychodami będzie między innymi podatek solidarnościowy. Do jego zapłaty zobligowani będą najbardziej zamożni podatnicy podatku dochodowego, których roczne dochody przekroczą kwotę 1 mln zł. Solidarne i sprawiedliwe państwo wymaga bowiem, aby ci najsilniejsi wspierali osoby niepełnosprawne w niezależnym i godnym życiu.
Konieczność wprowadzeni nowej regulacji wynika z potrzeby dodatkowego wsparcia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów w szczególności zakresie  usług: opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych), wytchnieniowych, wspomagających, pobytowych i asystenckich, a także wsparcia na współfinansowanie programów ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych, programów rządowych w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, a także zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych, czy też zadań z zakresu innowacyjnych rozwiązań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie do porządku prawnego nowej instytucji: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zwanego w dalszej części „Funduszem”), który ukierunkowany jest na wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów.
Projekt ustawy określa, że dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Źródłem przychodów Funduszu będą przede wszystkim obowiązkowe składki na Fundusz stanowiącej 0,15 % podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln za rok podatkowy.
Zgodnie z projektem osoby fizyczne, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł, będą obowiązane do zapłaty daniny solidarnościowej za rok podatkowy w wysokości 4% od nadwyżki ponad tę kwotę. Wpłacona na rachunek urzędu skarbowego danina solidarnościowa przekazywana będzie na wyodrębniony rachunek Funduszu, w terminie dwóch miesięcy od wpływu daniny, nie wcześniej jednak niż przed dniem 1 sierpnia roku następującego po roku podatkowym, za który jest składana deklaracja. Zapłaty daniny solidarnościowej dokonuje się w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.
Projekt ustawy określa pozostałe źródła przychodami, którymi mogą być:
- dotacje z budżetu państwa;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie projektów finansowanych z Funduszu;
- odsetki od środków Funduszu pozostających na wyodrębnionych rachunkach bankowych, których obowiązek utworzenia wynika z obowiązujących przepisów lub umów, będących w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej realizującej zadania finansowane ze środków Funduszu;
- odsetki od wolnych środków finansowych przekazanych w zarządzanie ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
- grzywny za nie dopełnienie obowiązku opłacenia składek na Fundusz lub wykroczenia przeciwko innym zapisom ustawy w tym zakresie.
Projektowana ustawa przewiduje finansowanie ze środków Funduszu realizacji:
1. zadań z zakresu wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów, w szczególności usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, wytchnieniowych, wspomagających, pobytowych;
2. programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. zadań związanych z promowaniem i wspieraniem systemu pomocy dla osób niepełnosprawnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRPiPS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuKrzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRPiPS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2018
do góry