Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD268
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

W aktualnym stanie prawnym, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1796, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie prowadzenia ksiąg notarialnych oraz przekazywania na przechowanie dokumentów sądom rejonowym (Dz. U. Nr 33, poz. 147), po upływie okresu archiwizowania dokumentacji notarialnej w kancelariach notariuszy dokumentacja ta przekazywana jest do archiwów sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste. W ten sposób do archiwów sądowych przekazywany jest cały szereg dokumentów, które w żaden sposób nie są związane z księgami wieczystymi. Przykładowo można wymienić dokumenty obejmujące czynności notarialne (np. protokoły) sporządzone przez notariuszy na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, z późn. zm.). W opinii projektodawcy brak jest uzasadnionych podstaw do dalszego utrzymywanie tego stanu rzeczy, polegającego na obciążaniu sądów powszechnych, zmagających się z niedoborami powierzchni w archiwach, obowiązkiem przechowywania dokumentów obejmujących czynności notarialne.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Regulacja zaproponowana w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o notariacie ma na celu zmianę zasad archiwizacji dokumentacji notarialnej. Zgodnie z propozycją zadania z zakresu przechowywania  i archiwizowania dokumentacji notarialnej zostałyby przekazane samorządowi notarialnemu. Zaproponowane w projekcie rozwiązanie wpłynie na zmniejszenie obciążenia sądów powszechnych, w szczególności zwolni sądy rejonowe z obowiązku wydawania wypisów, wyciągów i odpisów dokumentów obejmujących czynności notarialne przekazane do archiwum ksiąg wieczystych oraz udzielania informacji w tym zakresie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-