BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r90792432089,Projekt-ustawy-o-Fundacji-Platforma-Przemyslu-Przyszlosci.html
2020-09-18, 10:57
Numer projektuUD285
Tytuł

Projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Nowa wizja rozwoju kraju została przedstawiona w przyjętym 16 lutego 2016 r. przez Radę Ministrów Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W efekcie realizacji ww. Planu przygotowana została „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”(SOR), która jest aktualizacją średniookresowej strategii rozwoju kraju, tj. „Strategii Rozwoju Kraju 2020”, przyjętą przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Następstwem tych działań jest przystąpienie do realizacji projektu strategicznego wynikającego z SOR pn: Polska Platforma Przemysłu 4.0 zakładająca – powołanie krajowego integratora odpowiedzialnego za doprowadzenie do transformacji krajowego przemysłu do poziomu określanego jako „Przemysł 4.0”(Industry 4.0).
Obecnie Polska jest jednym z nielicznych krajów UE, w którym nie podjęto jeszcze skoordynowanych działań na rzecz rozwoju koncepcji Przemysłu 4.0. W związku z tym pojawiła się pilna potrzeba stworzenia warunków umożliwiających włączenie się przedsiębiorstw wszystkich sektorów/branż w proces cyfryzacji przemysłu. Istotnym elementem tego procesu będzie przebudowa i integracja infrastruktury w oparciu o prognozy rozwoju rynku Internetu Rzeczy, OZE (odnawialne źródła energii), paliw kopalnych, magazynów energii i samochodów elektrycznych. Rozwój przemysłu technologii teleinformatycznych oraz wdrożenie na szeroką skalę czujników i bazujących na informacjach z nich otrzymywanych systemów sterowania (w ramach Internetu Rzeczy) przyczyni się do powstania nowych modeli zarządzania np. ruchem, transportem, zużyciem energii, a także wpłynie na pojawienie się nowych modeli wytwarzania w innych gałęziach przemysłu. Nowym czynnikiem jakościowym będzie także coraz powszechniejsze wykorzystanie przetwarzania w chmurze obliczeniowej, możliwości analizowania i prognozowania na podstawie przetwarzania wielkich zbiorów danych (big data).
Włączenie się krajowych przedsiębiorstw w proces transformacji/cyfryzacji pozwoli na zachowanie ich pozycji konkurencyjnej m.in. poprzez obniżkę krańcowych kosztów produkcji, poprawę produktywności oraz w efekcie końcowym zwiększenie skali zysków.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Działanie nowego podmiotu – Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości  będzie koncentrowało się na zagadnieniach związanych z dostosowaniem polskiej gospodarki do wyzwań wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej. Jednocześnie istnieje pilna potrzeba podjęcia aktywnych działań wyprzedzających ze strony państwa z uwagi na bardzo szybko kurczące się zasoby pracy w polskiej gospodarce. Jest to proces nasilający, który jest wynikiem sytuacji demograficznej, jak i decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego. Ten stan powoduje zagrożenie gwałtownego wzrostu płac, wyraźnie przekraczającego wzrost wydajności przedsiębiorstw. W tej sytuacji cyfryzacja, robotyzacja procesów przemysłowych jest, nie tyle szansą, co koniecznością.
Proponowany projekt ustawy wychodzi naprzeciw działaniom podejmowanym zarówno na poziomie UE (powołanie Platform Przemysłu 4.0. w wielu krajach UE) jak i oczekiwaniom sektora prywatnego w Polsce. Istniejące obecnie podmioty publiczne nie są instytucjonalnie dostosowane do sprostania wymaganiom, jakie wynikają z koncepcji Przemysłu 4.0 (m.in. koordynacja działań publicznych i prywatnych, czy też możliwość finansowania zadań związanych z Przemysłem 4.0 zarówno przez sektor publiczny jak i sektor prywatny) stąd konieczność powołania krajowego integratora Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.
Głównym założeniem przyjętym przy realizacji tego projektu jest powołanie do życia Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (FPPP) na podstawie ustawy. W związku z tym opracowany zostanie projekt ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, która określi:
1. Cele i zadania FPPP,
2. Majątek FPPP,
3. Organy FPPP tj. zarząd i radę oraz ich skład i zakres działania,
4. Źródła finansowania FPPP,
5. Sposób powołania i likwidacji FPPP.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMPiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Ociepa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMPiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 październka 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 05.11.2018
Rejestr zmian