Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD257
Tytuł

Projekt ustawy o architektach i inżynierach budownictwa

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Istotą wnioskowanej modyfikacji zgłoszenia do Wykazu Prac legislacyjnych Rady Ministrów projektu ustawy o architektach, inżynierach budownictwa oraz urbanistach (Nr w Wykazie - UD 257) zwanego dalej „projektem ustawy”, jest odstąpienie od zaproponowanego w projekcie ustawy uregulowania zawodu urbanisty. Tym samym zmianie ulegnie zakres przedmiotowy regulacji ujętych w tym projekcie, a także tytuł projektu ustawy, który otrzyma brzmienie „projekt ustawy o architektach i inżynierach budownictwa”.
Ponadto projekt ustawy ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15 (Dz. U. poz. 352), dotyczącego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych, w którym Trybunał orzekł, że:
1. Art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529 oraz z 2018 r. poz. 12), w zakresie, w jakim upoważnia właściwego ministra do określenia „ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych”, oraz nie zawiera w tym zakresie wytycznych do treści rozporządzenia, jest niezgodny z art. 65 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
2. § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) oraz Lp. 7 i 8 załącznika nr 2, a także Lp. 5 i 6 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia są niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c i art. 16 ustawy powołanej w punkcie 1.
Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ww. przepisy utracą moc obowiązującą z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, co nastąpiło w dniu 12 lutego 2018 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Wykonując ww. wyrok Trybunału Konstytucyjnego w projekcie ustawy zaproponowano:
1. Wprowadzenie w miejsce dotychczasowej specjalności inżynieryjnej kolejowej dwóch specjalności: a) inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
b) inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym.
2. Określenie zakresów uprawnień budowlanych bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie w poszczególnych specjalnościach uprawnień budowlanych.
3. Zmianę przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, do określenia rodzaju i zakresu przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz sposobu stwierdzania posiadania przygotowania zawodowego i jego weryfikacji. Tym samym konieczne będzie wydanie nowego rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ponadto projekt ustawy zakłada utrzymanie dotychczas projektowanych rozwiązań polegających w szczególności na:
1. Wprowadzeniu nadawania uprawnień budowlanych w zawodzie architekta w miejsce dotychczasowej specjalności architektonicznej.
2. Uporządkowaniu i ujednoliceniu zasad odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa poprzez wprowadzenie jednej odpowiedzialności dyscyplinarnej członków tych samorządów wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
3. Zwiększeniu roli i odpowiedzialności samorządów zawodowych architektów i inżynierów budownictwa w dbałości o wysoką merytoryczną i etyczną jakość wykonywanego zawodu przez członków tych samorządów poprzez wprowadzenie obowiązku ustawicznego kształcenia zawodowego.
4. Określeniu przez Krajowe Rady Izb: standardów praktyki zawodowej wymaganej do uzyskania uprawnień budowanych, regulaminu ustawicznego doskonalenia kwalifikacji zawodowych członków izb i zasad jego przestrzegania.
5. Prowadzeniu przez Krajowe Rady Izb centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, który zastąpi centralny rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane oraz centralny rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej -  prowadzone obecnie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMIiR
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuArtur Soboń Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMIiR
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMWYCOFANY
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

Prace nad przedmiotowym projektem oraz konsultacje z zainteresowanymi samorządami zawodowymi architektów oraz inżynierów budownictwa doprowadziły do konkluzji, że odrębności między zawodami architekta i inżyniera budownictwa nie dają się pogodzić w ramach jednej ustawy i w związku z tym uzasadniają przygotowanie dwóch odrębnych regulacji dla każdego z tych zawodów. Uprawnienia zawodowe w zawodzie architekta zostaną sformułowane jako niepodzielne, reprezentowane przez posiadanie „tytułu zawodowego architekta”. Z kolei u inżynierów budownictwa zostanie utrzymany dotychczasowy podział na uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach. Podobnie występujące już obecnie różnice organizacyjne obu samorządów nie uzasadniają wspólnej regulacji, a wręcz przeciwnie zdaniem samorządów, taka sytuacja może utrudniać ich działalność oraz rozwój.
Ponadto, rezygnacja z dalszego procedowania projektu umotywowana jest odstąpieniem od zaproponowanego w pierwotnym projekcie ustawy uregulowania zawodu urbanisty, a także uwarunkowaniami wynikającymi z konieczności wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. sygn. K 39/15 (Dz. U. poz. 352), dotyczącego ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Wyrok ten wymaga stworzenia nowej koncepcji w zakresie ustalania zakresu wykonywania obu ww. zawodów.
Zatem, z uwagi na stopień planowanej ingerencji w pierwotnie zaproponowane rozwiązania regulacyjne, jak i potrzebę podjęcia na nowo dialogu na temat przyszłych unormowań w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz innych etapów rządowego procesu legislacyjnego, prowadzenie dwóch odrębnych procesów legislacyjnych jest zasadne.
Z powyższych względów podjęto decyzję o rezygnacji z dalszych prac nad projektem.

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2018
do góry