Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUC79
Tytuł

Projekt ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie

Poprzedni tytuł: Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Konieczne jest:
- określenie zasad funkcjonowania wszystkich laboratoriów wykonujących badania w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz organizacji wykonywania tych badań i usankcjonowanie nadzoru merytorycznego centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa nad laboratoriami, które wykonują badania w zakresie immunologii transfuzjologicznej, a które są umiejscowione poza strukturami podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami,
- uregulowanie kwalifikacji kierownika banku krwi i zakresu jego szkolenia,
- określenie ramowego programu szkoleń osób wykonujących badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej,
- określenie zasad wywozu poza granice RP i przywozu na teren RP krwi i jej składników,
- wprowadzenie zasad dotyczących gospodarki osoczem,
- doprecyzowanie sposobu prowadzenia rejestru dawców krwi przez centra krwiodawstwa i KRDK,
- doprecyzowanie przywilejów przysługujących dawcom krwi,
- uregulowanie kwestii odpłatności za krew rzadkich grup.

Implementacja dyrektyw dotyczących warunków i zasad gospodarki krwią i jej składnikami, tj. dostosowania polskich regulacji prawnych do standardów Unii Europejskiej. Dotychczas nie dokonano poprawnej transpozycji dyrektyw do polskiego prawodawstwa w zakresie regulacji dotyczących w szczególności kwestii:
- jakości i bezpieczeństwa krwi i jej składników,
- niezbędnego zakresu badań donacji,
- minimalnego wieku kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi,
- określenie wymogów dla donacji autologicznych,
- rejestracja danych dotyczących śledzenia losów krwi,
- obowiązku wprowadzenia niepowtarzalnego systemu znakowania krwi i jej składników, który umożliwia poprawne identyfikację każdej jednostki i składnika krwi,
- wdrożenie systemu śledzenia losów krwi i jej składników w odniesieniu do przywozu i wywozu,
- obowiązku i zasad raportowania danych dotyczących działalności centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Główne cele projektu:
1. wdrożenie dyrektyw:
- 2002/98/WE (termin implementacji – 8.02.2005 r.);
- 2005/61/WE (termin implementacji – 31.08.2006 r.);
- 2005/62/WE (termin implementacji – 31.08.2006 r.).
 2. Poprawa organizacji publicznej służby krwi w szczególności organizacji krwiolecznictwa.
 3. Poprawa bezpieczeństwa funkcjonowania laboratoriów, które wykonują badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej. Obecnie wiele laboratoriów niebędących w strukturach szpitala wykonuje badania w zakresie immunologii transfuzjologicznej,   m.in. na zlecenie stacjonarnych podmiotów leczniczych. Nie podlegają one jednak nadzorowi merytorycznemu centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
 4. Zwiększenie bezpieczeństwa leczenia krwią poprzez egzekwowanie regularnych szkoleń personelu medycznego.
 5. Doprecyzowanie przywilejów honorowych dawców krwi, co wpłynie pozytywnie na utrzymanie stałej grupy dawców.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMZ NCK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Łukasik Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMZ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.05.2015
do góry