Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC93
Tytuł

Projekt ustawy o europejskiej partii politycznej i europejskiej fundacji politycznej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektowanej regulacji jest zapewnienie możliwości stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 1141/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych (Dz. Urz. UE L 317 z 4.11.2014). Rozporządzenie 1141/2014 reguluje status prawny europejskich partii politycznych (dalej: „EPP") oraz powiązanych z nimi europejskich fundacji politycznych (dalej: „EFP"), jako podmiotów realizujących cele polityczne na szczeblu europejskim, w tym zaangażowanych w kampanię wyborczą oraz wybory do Parlamentu Europejskiego. Rozporządzenie 1141/2014, na tle dotychczas obowiązujących regulacji, w szczególności przyznaje zarówno EPP, jak i EFP, „europejską osobowość prawną", która związana jest z faktem rejestracji EPP i EFP w Rejestrze europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych prowadzonym przez Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych funkcjonujący przy Parlamencie Europejskim.
Rozporządzenie 1141/2014 jest stosowane bezpośrednio, niemniej nie stanowi wyczerpującej regulacji i w szeregu kwestiach odsyła do prawa krajowego państw członkowskich. Istnieje zatem konieczność wprowadzenia adekwatnych rozwiązań prawnych w odniesieniu do EPP i EFP z siedziba na terytorium RP. O ile przy tym ogólna liczba podmiotów o statusie EPP i związanych z nimi EFP w skali europejskiej jest stosunkowo niewielka (żaden z nich nie posiada obecnie siedziby na terytorium RP), a działalność polityczna na szczeblu europejskim skoncentrowana jest przede wszystkim w Parlamencie Europejskim, to niemniej przyjęcie ustawy jest konieczne dla zagwarantowania pełnej realizacji celów rozporządzenia 1141/2014 oraz swobody wyboru siedziby EPP i EFP na terytorium Polski. Konieczne jest także przyjęcie rozwiązań zapewniających możliwość stosowania rozporządzenia 1141/2014 w kontekście przyszłych kampanii wyborczych i wyborów do Parlamentu Europejskiego. W powyższych kwestiach projektowana ustawa będzie stanowiła regulację o minimalnym koniecznym zakresie służącym stosowaniu rozporządzenia 1141/2014.
Rozporządzenie 1141/2014 nie wskazuje terminów implementacji (działań dostosowawczych) po stronie państw członkowskich. Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2017 r. Finansowanie EPP i EFP z budżetu unijnego na nowych zasadach przewidziane jest w odniesieniu do działań, które rozpoczęte zostaną w roku 2018 lub później. W 2019 r. odbędzie się kampania wyborcza i wybory do Parlamentu Europejskiego, w które po raz pierwszy zaangażowane będą EPP i EFP powoływane w myśl zasad określonych w rozporządzeniu 1141/2014.
Opracowanie projektu ustawy przez Ministerstwo Sprawiedliwości wynika z decyzji Prezesa Rady Ministrów z 24.08.2016 r. (sygn. RCL.DPPTK 051.1/2016) rozstrzygającej w tym zakresie negatywny spór kompetencyjny pomiędzy MSWiA, MSZ oraz MF. Ministerstwu Sprawiedliwości powierzono skoordynowanie prac nad projektem, przy współpracy pozostałych ministrów, zwłaszcza Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Finansów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa wprowadzi rozwiązania dotyczące europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych posiadających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie kwestii, które nie zostały uregulowane w sposób dostateczny w rozporządzeniu 1141/2014, w szczególności związanych z bliższym określeniem krajowego reżimu prawnego dotyczącego takich podmiotów, ich powstawaniem, w tym w drodze przekształcenia z podmiotów krajowych, procedurą wydania zaświadczenia potwierdzającego, że europejska partia polityczna i europejska fundacja polityczna posiadające siedzibę w Polsce spełniają wymogi prawa krajowego, zadaniami sądu rejestrowego oraz sądu prowadzącego ewidencję partii politycznych, zasadami likwidacji europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych, środkami nadzoru oraz udziałem w kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuŁukasz Piebiak Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 07.03.2018
Rejestr zmian