Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD181
Tytuł

Projekt ustawy o zachętach finansowych dla produkcji audiowizualnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Regulacje dotyczące kinematografii w ujęciu kulturowym zostały zawarte w ustawie o kinematografii. Nadal jednak brak jest w Polsce uregulowań prawnych, które doceniałyby znaczenie sektora audiowizualnego jako katalizatora rozwoju ekonomicznego. Wprowadzenie niniejszej ustawy rozwiązuje najbardziej palący problem polskiego przemysłu audiowizualnego, który mimo sukcesów artystycznych ostatnich lat i postępującej profesjonalizacji produkcji narażony jest obecnie na stagnację. W obliczu ogromnej konkurencji międzynarodowej oraz braku różnorodności źródeł finansowania branży grozi tzw. pułapka średniego rozwoju. Dlatego nowe regulacje mają znaczenie przełomowe, podobnie jak wprowadzona przed 10 laty ustawa o kinematografii.
Sytuacja, w której Polska pozostaje jednym z nielicznych państw europejskich, w którym brakuje tego typu rozwiązań (zachęty istnieją lub są planowane w 29 państwach Europy) prowadzi do sytuacji, w której polski rynek audiowizualny przestaje hyc konkurencyjny w stosunku do pozostałych rynków europejskich.
Wprowadzenie zachęt przyczyni się do pobudzenia rynku audiowizualnego, a także wzmocnienia współpracy polskich producentów audiowizualnych z producentami pochodzącymi z innych państw. Podstaw owym celem niniejszej ustawy jest poprawa warunków funkcjonowania przemysłu audiowizualnego w Polsce, wzmocnienie pozycji polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym, podniesienie konkurencyjności polskich firm działających w branży, a w dłuższej perspektywie przyciągnięcie do Polski poważnych inwestycji w tym sektorze.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z projektowaną ustawą producenci audiowizualni mogliby uzyskać zwrot części kosztów poniesionych na produkcję audiowizualną na terytorium Polski. Zachęty przyznawane byłyby przez powoływaną przez ustawę państwową osobę prawną Polski Fundusz Audiowizualny. PFA przyznawała będzie zachęty w oparciu o maksymalnie automatyczne procedur) kwalifikujące dany projekt. Producent audiowizualny zainteresowany uzyskaniem zachęty finansowej będzie mógł wystąpić do PFA z wnioskiem, który po ocenie formalnej, a także przeprowadzeniu tzw. testu kulturowego i sektorowego (których celem jest zidentyfikowanie przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocena wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) otrzyma certyfikat, który będzie gwarantował mu późniejszy zwrot części poniesionych kosztów.
Zachęty będą wypłacane dopiero po zakończeniu produkcji i poniesieniu przez producenta wszelkich kosztów z nią związanych, a także po dokonaniu analizy dokumentacji przez, niezależnego biegłego rewidenta. System taki gwarantuje, że producent audiowizualny poniesie w Polsce określone polskie wydatki kwalifikowane PWK), tylko bowiem od faktycznie poniesionych PWK będzie mógł otrzymać refundację Istotnym jest fakt, że przed uzyskaniem zachęty uiści należności podatkowe związane z produkcją audiowizualną wykonywaną w RP. Do najważniejszych zalet tego systemu należy zaliczyć m.in.:
- automaty czność procedur kwalifikujących projekt do przy znania zachęty finansowej;
- transparentność i szybkość procedur oraz łatwość kontroli i oceny wpływu tego systemu na rozwój gospodarczy państwa,
- prostota obsługi administracyjnej poprzez zaangażowanie minimalnej liczby podmiotów i osób w funkcjonowanie mechanizmu i dystrybucję środków, szybszy zwrot z inwestycji, dzięki czemu łatwiej pozyskać inwestorów zewnętrznych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMKiDN
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuJarosław Sellin Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMKiDN
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 lipca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 06.08.2018
Rejestr zmian