BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r48414758,Projekt-ustawy-o-Ogolnopolskiej-Sieci-Edukacyjnej.html
2020-04-06, 08:52
Numer projektuUD274
Tytuł

Projekt ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Mając na uwadze znaczenie wykorzystywania zasobów edukacyjnych dostępnych przy użyciu sieci Internet przy podnoszeniu poziomu kształcenia oraz wyrównywaniu szans edukacyjnych wszystkich uczniów w Polsce, w szczególności uczniów zamieszkujących tereny o niskiej gęstości zaludnienia i uczących się w szkołach o małej liczbie uczniów Ministerstwo Cyfryzacji przy współpracy nadzorowanych jednostek przeprowadziło analizę dostępności do Internetu wśród jednostek oświatowych na podstawie której ustalono, że jedynie ok. 23% jednostek (tj. około 7,1 tys.) jest w zasięgu sieci dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Kolejne 30% jednostek (tj. około 9 tys.) zostanie podłączonych do takiego Internetu w wyniku komercyjnych inwestycji przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Pozostałe 14,5 tys. jednostek oświatowych zostało objętych interwencją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa i w większości powinny zostać podłączone do szybkiego Internetu do 2018 roku włącznie. Mając na uwadze powyższe dane w grudniu 2015 r. Ministrowie: Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Cyfryzacji przedstawili plan podłączenia wszystkich jednostek oświatowych w Polsce do szybkiego Internetu oraz włączenia nauczania programowania komputerowego do podstawy programowej kształcenia informatycznego na każdym etapie edukacyjnym.
W dniu 13 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej „100 Mega na 100-lecie”. Przyjęta uchwała wskazuje, że realizacja projektu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz rozwój edukacji w oparciu o nowoczesne technologie, w tym dostęp do szybkiego Internetu dla każdego ucznia polskiej szkoły, jest priorytetowym zagadnieniem w polityce Rządu. Mając na uwadze powyższe, w ww. uchwale wskazano, że konieczne utworzenie warunków umożliwiających zapewnienie szkołom:
1) dostępu do cyfrowych zasobów edukacyjnych,
2) dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z narzędziami służącymi do ochrony uczniów przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni,
3) narzędzi informatycznych wspierających procesy edukacyjne
- poprzez utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).
Rada Ministrów powierzyła realizację ww. zadań ministrowi właściwemu do spraw cyfryzacji oraz ministrowi właściwemu do spraw oświaty, zobowiązując jednocześnie Ministra Cyfryzacji do przedłożenia Radzie Ministrów projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, w którym określone zostaną zasady utworzenia i utrzymania, w tym źródła finansowania OSE.  
Ustalono, że w pierwszej kolejności szkoły zostaną podłączone do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a podłączenie to odbędzie się przede wszystkim w ramach realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych, dofinansowanych ze środków I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

W projekcie wskazane zostanie, iż Ogólnopolska Sieć Edukacyjna będzie wirtualną, publiczną siecią telekomunikacyjną, opartą na fizycznej infrastrukturze szerokopasmowej – zarówno już istniejącej, jak również powstałej w najbliższej przyszłości w wyniku realizacji komercyjnych i dofinansowanych inwestycji, a także infrastruktury wybudowanej dla celów Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej przez jej operatora w szczególności do jednostek oświatowych, które pomimo komercyjnych planów inwestycyjnych lub interwencji PO PC, nie zostaną podłączone do szybkich sieci szerokopasmowych.
W projekcie przewidziane zostanie rozwiązanie polegające na wskazaniu podmiotu (operatora OSE), który będzie odpowiedzialny za uruchomienie i utrzymanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, oraz za dostarczenie jednostkom oświatowym usługi dostępu do Internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s wraz z usługami bezpieczeństwa sieciowego (w tym filtrowania treści) oraz dostępu do treści i usług edukacyjnych poprzez dedykowaną, internetową platformę edukacyjną.
Projekt będzie przewidywał rozwiązania umożliwiające operatowi OSE skuteczne działania w zakresie dostarczania Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 MB/s polegające na:
- umożliwieniu dostępu telekomunikacyjnego;
- określeniu zasad wnioskowania o zawarcie umowy o dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej i nieruchomości oraz do infrastruktury technicznej;
- wskazaniu rozwiązań dotyczących budowy infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zasad nabywania praw do infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnych.
W projekcie wskazane zostanie również, że Operator OSE będzie mógł budować infrastrukturę telekomunikacyjną w celu świadczenia szkole usługi dostępu do Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, w przypadku gdy szkoła nie ma technicznej możliwości korzystania z takiej usługi, a budowa infrastruktury pozwalającej na świadczenie takiej usługi nie jest planowana w ramach inwestycji realizowanych ze środków publicznych lub w ramach planów inwestycyjnych przekazywanych w konsultacjach społecznych prowadzonych na podstawie przepisów wydanych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  
W projektowanej ustawie wskazane zostaną również obowiązki Operatora OSE polegające na sporządzaniu i aktualizowaniu harmonogramu rozpoczęcia świadczenia usług dostępu do Internetu dla szkół na terytorium RP.
W projekcie przewidziane zostanie także powołanie organu opiniodawczo-doradczego – Rady OSE, której zadaniem będzie wyznaczanie kierunków wykorzystywania OSE w celach edukacyjnych, w tym w szczególności:
- zasad i sposobu działania internetowej platformy edukacyjnej, w tym narzędzi i treści edukacyjnych udostępnianych za jej pomocą;
- kształcenia kompetencji i umiejętności cyfrowych;
- sposobów współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy jednostkami oświatowymi z wykorzystaniem internetowej platformy edukacyjnej.
Przewiduje się, że w skład Rady OSE wejdą: minister właściwy do spraw edukacji, minister właściwy do spraw informatyzacji, przedstawiciele jednostek podległych tym ministrom, których zadaniem jest prowadzenie działalności związanej z edukacją, informatyką lub telekomunikacją oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMC
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarek Zagórski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMC
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 września 2017 r. z autopoprawkami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 26.09.2017
Rejestr zmian