Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD34
Tytuł

Projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z  art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest do utrzymania po 2020 r. obowiązkowego udziału OZE w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie nie niższym niż 15 %.
Niezależnie od powyższego, należy mieć na uwadze zobowiązanie Polski do przyczynienia się do osiągnięcia unijnego wspólnego celu OZE (32% do roku 2030) i cele wskazane w projekcie Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (wersja 3.1 z 4 stycznia 2019 r.). Polska deklaruje osiągniecie do 2030 r. 21% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto. Zgodnie z projektem, do 2030 r. przewiduje się wzrost udziału OZE do ok. 27% w produkcji energii elektrycznej netto. Zgodnie z informacjami podanymi w projekcie, udział energii z OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2017 r. wyniósł ok. 11 %. Osiągnięcie przewidzianych w tym dokumencie kierunkowym celów wymaga podjęcia działań umożliwiających znaczący wzrost tego udziału.
Choć podejmowane przez rząd działania w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa OZE”) zmierzają w kierunku zapewnienia spełnienia przez Polskę celu OZE na 2020 r. i kolejnych, ambitnych celów na dalsze lata, w chwili obecnej brak jest regulacji, które skłaniałyby inwestorów do podjęcia kluczowych decyzji w odniesieniu do budowy morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej będzie natomiast kluczowy dla realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie energetyki odnawialnej w horyzoncie długoterminowym, dlatego stworzenie regulacji prawnych, które stymulować będą rozwój tego sektora jest kluczowe.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Rozwiązaniem rekomendowanym w zakresie szybkiego rozwoju sektora wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru na morzu, a co za tym idzie mitygacji ryzyka wystąpienia i utrzymania się luki generacyjnej oraz umożliwienia spełniania unijnych celów OZE, jest wprowadzenie odrębnego systemu wsparcia dedykowanego tej technologii, dopasowanego do jej uwarunkowań technicznych i ekonomicznych, a także wprowadzenie szeregu usprawnień w zakresie procedur administracyjnych w zakresie wydawania decyzji koniecznych dla realizacji projektów. Jednocześnie, niecelowe jest powtarzanie regulacji ustaw wytyczających ramy prawne zagospodarowania przestrzennego na morzu, zagadnień środowiskowych i procesu budowlanego – w tym zakresie proponuje się jedynie wprowadzenie punktowych wyjątków od stosowania przepisów odpowiednich ustaw, bez zasadniczej ingerencji systemowej. System wsparcia finansowany będzie z istniejącej opłaty OZE (o której mowa w art. 95 ustawy OZE), w której już dzisiaj uwzględnia się nakłady związane ze wsparciem potencjalnie przyznawanym morskim farmom wiatrowym, dlatego jego wprowadzenie nie spowoduje zwiększenia obciążenia odbiorców końcowych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMK
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuIreneusz Zyska Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMK
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2020 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 04.06.2020
do góry