Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD431
Tytuł

Projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyną dla wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie ustawy jest problem niezadowalającego standardu dróg powiatowych i gminnych, które służą sprawnemu przemieszczaniu się mieszkańców w swoich regionach. Stanowi to istotną barierę rozwoju, obniżającą aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych. Ponadto utrudnia dostęp do regionalnych i lokalnych centrów rozwoju, jak również komunikację między tymi ośrodkami a ich otoczeniem, przyczyniając się do pogłębienia terytorialnego zróżnicowania aktywności gospodarczej.
Istnieje w związku z tym potrzeba, aby inwestycje z zakresu samorządowej infrastruktury drogowej były dofinansowywane ze środków pochodzących ze stałego mechanizmu finansowego. W tym celu konieczne jest stworzenie  mechanizmu, który będzie w pełni spełniać potrzeby w zakresie sprawnego przekazywania środków finansowych  jednostkom samorządu terytorialnego. Mechanizmem tym będzie nowoutworzony Fundusz Dróg Samorządowych.
Celem projektowanej ustawy jest podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych poprzez rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, jako wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy dróg ekspresowych i autostrad, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego. Ustawa ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Planowaną konsekwencją ustawy jest również wyrównywanie szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej. Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpływa korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących rozwój regionów, a co za tym idzie również sprawne funkcjonowanie państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe jednostek samorządu terytorialnego nie jest możliwe zwiększenie ich wydatków na drogi samorządowe, zatem istnieje konieczność udzielenia wsparcia z budżetu państwa i innych środków publicznych. Projektowana ustawa pozwoli na dofinansowanie inwestycji realizowanych na drogach lokalnych począwszy od roku 2019. Zaproponowane zmiany w sposobie dofinansowania zadań na drogach publicznych zarządzanych przez powiaty i gminy mają na celu zapewnienie większej ilości i stabilności środków finansowych przeznaczanych na ten cel oraz zwiększenie elastyczności w wydatkowaniu tych środków wskutek rezygnacji z konieczności realizacji inwestycji w okresie nie dłuższym niż rok kalendarzowy.
Projekt ustawy przewiduje przede wszystkim uchwalenie nowej ustawy, na mocy której utworzony zostanie Fundusz Dróg Samorządowych. Ustawa określa zasady jego działania oraz gromadzenia środków Funduszu, a także zasady dofinansowania ze środków publicznych zadań na drogach powiatowych i gminnych. Projekt przewiduje powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), który zostanie utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego. FDS będzie działał generalnie na zasadach zbliżonych do istniejącego Krajowego Funduszu Drogowego. W szczególności zostanie zawarte  porozumienie Banku Gospodarstwa Krajowego z ministrem właściwym do spraw transportu dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania FDS. Doświadczenie BGK w obsłudze KFD, pozwoli bankowi sprawnie i skutecznie obsługiwać również FDS.
Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy i przebudowy dróg publicznych, zarządzanych przez powiaty i gminy.

Zakłada się, że głównymi źródłami finansowymi funduszu będą wpłaty pochodzące z budżetu państwa i innych źródeł. Projektowana ustawa przewiduje przy tym możliwość emisji skarbowych papierów wartościowych na rzecz FDS, a także dopuszcza możliwość dokonywania dobrowolnych wpłat na rzecz FDS, np. przez spółki, w których udziały albo akcje posiada Skarb Państwa. Zakłada się, że ze środków przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej będą w pierwszej kolejności realizowane inwestycje na drogach istotnych dla obronności państwa oraz zobowiązań sojuszniczych.
Przewiduje się, że wysokość dofinansowania ze środków FDS będzie uzależniona od dochodów danej jednostki samorządu terytorialnego. W szczególności zastosowanie będzie miała zasadą, zgodnie z którą im niższy dochód własny danej jednostki samorządu terytorialnego tym większa wartość dofinansowania.
Co do zasady, za wyjątkiem dofinansowania dróg o znaczeniu obronnym, przyznawanie dofinansowania ze środków FDS będzie następowała na zasadach konkursowych. Oznacza to konieczność przeprowadzania naborów, za co odpowiedzialni będą wojewodowie, którzy oceniać będą również wnioski o dofinansowanie. Projekt ustawy określa szczegółowe zasady przeprowadzania naborów, w tym regulacje dotyczące sposobu przeprowadzania ocen oraz przysługujących środków odwoławczych. Dofinansowanie przyznawane będzie zakwalifikowanym wnioskodawcom, na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy wojewodą a właściwa jednostką samorządu terytorialnego. Minister właściwy do spraw transportu będzie odpowiedzialny za nadzór i koordynację działań wojewodów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAndrzej Adamczyk Minister Infrastruktury
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 30.10.2018
do góry