Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC32
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Dostosowanie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.) do nowych lub znowelizowanych przepisów Unii Europejskiej w obszarze żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, praw pasażerów, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, operacji lotniczych, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego.
Nowelizacja ma zapewnić zgodność przepisów krajowych z obszaru lotnictwa cywilnego z prawem UE.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja ustawy będzie polegała przede wszystkim na dostosowaniu przepisów prawa krajowego do poniższych aktów prawa UE:
1. rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 14 z 22.01.1993, str. 1, z późn. zm.);
2. dyrektywa Rady 2000/79/WE z dnia 27 listopada 2000 r. dotycząca Europejskiego porozumienia w sprawie organizacji czasu pracy personelu pokładowego w lotnictwie cywilnym, zawartego przez Stowarzyszenie Europejskich Linii Lotniczych (AEA), Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF), Europejskie Stowarzyszenie Cockpit (ECA), Stowarzyszenie Linii Lotniczych Regionów Europy (ERA) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych (IACA) (Dz. Urz. UE L 302 z 01.12.2000, str. 57);
3. rozporządzenie (WE) nr 847/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie negocjacji i wykonania umów dotyczących usług lotniczych między Państwami Członkowskimi a państwami trzecimi (Dz. U. UE L 157 z 30.4.2004, str. 7);
4. rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 315 z 28.11.2003, str. 1, z późn. zm.);
5. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.);
6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz. Urz. UE L 97 z 09.04.2008, str. 72, z późn. zm.);
7. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3);
8. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 80/2009 w sprawie kodeksu postępowania dla komputerowych systemów rezerwacji i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2299/89 (Dz. Urz. UE L 35 z 04.02.2009, str. 47);
9. rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 55 z 05.03.2010, str. 1, z późn. zm.);
10. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.);
11. rozporządzenie Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm.);
12. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiające wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (Dz. Urz. UE L 281 z 13.10.2012, str. 1, z późn. zm.);
13. rozporządzenie Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiające wymagania techniczne i  procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, z późn. zm.);
14. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 390/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 1);
15. rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 391/2013 z dnia 3 maja 2013 r. ustanawiające wspólny system opłat za korzystanie ze służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 128 z 09.05.2013, str. 31);
16. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE L 165 z 18.6.2013, str. 63);
17 rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiające wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1).

Nowelizacja ustawy będzie polegała przede wszystkim na:
1. wprowadzeniu odwołań w ustawie do nowych przepisów prawa UE;
2. wprowadzeniu sankcji z tytułu nieprzestrzegania wymagań i obowiązków ustalonych w prawie UE;
3. wprowadzeniu przepisów kompetencyjnych dla organów administracji krajowej do działania w zakresie określonym prawem UE;
4. uzupełnieniu katalogu opłat lotniczych o czynności administracyjne wynikające z przepisów prawa UE lub z nimi związane;
5. wprowadzeniu alternatywnych dla przepisów prawa UE rozwiązań w przypadkach gdy to prawo dopuszcza działanie państwa członkowskiego UE np. system zachęt o charakterze finansowym w żegludze powietrznej, system finansowania służb terminalowych na lotniskach wyłącznych;
6. zastąpieniu obecnego modelu wykonywania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kompetencji Krajowego Organu Wykonawczego, gdyż obecnie przyjęty model skargowości powoduje, iż toczy się wiele postępowań administracyjnych dotyczących tego samego stanu faktycznego i prawnego.

Propozycje szczegółowe obejmują:
Prawa Pasażerów:
Zmiana obecnego modelu wykonywania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego kompetencji Krajowego Organu Wykonawczego, gdyż aktualnie obowiązujący model skargowości powoduje, iż toczy się wiele postępowań administracyjnych dotyczących tego samego stanu faktycznego i prawnego.
Żegluga powietrzna:
Aktualizacja ustawy w zakresie odwołania do przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 691/2010 z dnia 29 lipca 2010 r. ustanawiającego system skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej i funkcji sieciowych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2096/2005 ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej (Dz. Urz. UE L 201 z 03.08.2010, str. 1), które przestało obowiązywać 1 stycznia 2015 r.
Uchylenie delegacji zawartej w art. 127 ust. 8 ustawy – Prawo lotnicze.
Uregulowanie w ustawie – Prawo lotnicze systemu zachęt o charakterze finansowym w zakresie obszaru przepustowości, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (UE) nr 390/2013.
Personel lotniczy:
Dostosowanie nazewnictwa specjalności personelu lotniczego do prawa UE; rozszerzenie katalogu specjalności, dla których wydawane są licencje personelu lotniczego oraz dostosowanie przepisów ustawy dotyczących Naczelnego Lekarza Lotnictwa Cywilnego, centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników do prawa UE w zakresie wydawania certyfikatów dla centrów medycyny lotniczej i lekarzy orzeczników. Ponadto planowane są zmiany w zakresie egzaminowania personelu lotniczego.
Lotniska:
Wprowadzenie do ustawy kompetencji dla Prezesa ULC do ustalania podstawy certyfikacyjnej dla lotnisk użytku publicznego, z uwzględnieniem specyfikacji certyfikacyjnych wydawanych przez Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) na podstawie rozporządzenia (UE) nr 139/2014 oraz do udzielania odstępstwa od tych wymagań.
Transport lotniczy:
Określenie sankcji za nieprzestrzeganie tzw. slotów; zapewnienie skutecznej ochrony koordynatora w odniesieniu do roszczeń odszkodowawczych oraz za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ustalania taryf; zniesienie obowiązku ustanowienia na terytorium RP w przypadku przewoźnika wspólnotowego; wprowadzenie odstępstwa w postaci alternatywnego mechanizmu finansowania służb terminalowych; wprowadzenie obowiązku autoryzacji przewoźnika lotniczego z kraju trzeciego.
Ochrona lotnictwa cywilnego:
Zwiększenie katalogu administracyjnych kar pieniężnych, przy jednoczesnym podniesieniu wysokości tych kar – co zapewni możliwość skutecznego nakładania kar, a przez to zrealizuje także funkcję odstraszającą, o której mowa w art. 21 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.
Poddanie sprawdzeniu przeszłości unijnego podmiotu zatwierdzającego - zgodnie z pkt. 11.6.3.1. załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 państwa członkowskie są zobligowane do wyznaczania unijnego podmiotu zatwierdzającego ds. ochrony lotnictwa, który zgodnie z pkt 11.6.3.5 lit. a ww. rozporządzenia musi zostać poddany sprawdzeniu przeszłości.
Wprowadzenie opłaty lotniczej w związku z wyznaczaniem unijnych podmiotów zatwierdzających ds. ochrony lotnictwa cywilnego oraz nałożeniem (w pkt 6.8.1.1 załącznika do rozporządzenia (UE) nr 185/2010) obowiązku walidacji lokalizacji dla przewoźnika lotniczego przewożącego ładunki i pocztę z krajów trzecich (ACC3) oraz zarejestrowanych agentów z krajów trzecich (RA3). Wprowadzenie do tabeli opłat lotniczych powyższych zapisów pozwoli zrekompensować koszty przeprowadzania postępowań, zwłaszcza w zakresie przeprowadzania wizji lokalnych w państwach trzecich leżących w odległych rejonach świata.
Technika lotnicza:
Aktualizacja ustawy w zakresie zastąpienia odwołania do uchylonego rozporządzenia (WE) nr 1592/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. Urz. UE L 240 z  07.09.2002, str. 1) odwołaniem do obowiązującego w tym zakresie rozporządzenia (UE) nr 748/2012.
Rozszerzenie upoważnienia ustawowego określonego w art. 53 ust. 5 ustawy – Prawo lotnicze w celu uregulowania kwestii wniosku o wydanie świadectwa zdatności w zakresie hałasu.
Operacje lotnicze:
Aktualizacja ustawy w zakresie odwołania do przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. UE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.).
Zmiana w zakresie czasu służby i wypoczynku członków załóg statków powietrznych polegająca na dostosowaniu ustawy do rozporządzenia Komisji (UE) nr 83/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 965/2012 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 28 z 31.01.2014, str. 17).
Usunięcie niezgodności w obszarze operacji lotniczych, w tym dostosowanie zakresu uprawnień nadzoru operacyjno–lotniczego do przeprowadzania certyfikacji i kontroli (audyty i inspekcje) do wymogów prawa UE, dostosowanie procesu certyfikacji do przepisów rozporządzenia (WE) nr 216/2008 oraz zmiana upoważnienia ustawowego określonego w art. 159 ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze.
Usunięcie niespójności systemów opłat lotniczych i kar za naruszenie przepisów ustawy oraz przepisów dotyczących leasingu z właściwymi przepisami prawa UE.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMI
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMikołaj Wild Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMI
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 października 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 30.11.2018
Rejestr zmian