Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Numer projektuUD194
Tytuł

Projekt ustawy Prawo wodne

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Projekt zostanie opracowany na podstawie założeń projektu ustawy przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 21 października 2014 r. (ZD51) i ma na celu  zmianę nieefektywnego systemu zarządzania gospodarką wodną w Polsce. Z uwagi na brak przejrzystego systemu finansowania sektora gospodarki wodnej, problemem funkcjonalnym obowiązujących przepisów pozostaje  brak sprecyzowania systemu finansowania z budżetu państwa utrzymania wód oraz realizacji inwestycji w gospodarce wodnej. Kwestią wymagającą odpowiedniej regulacji jest także wprowadzenie dokładnego rozdziału kompetencji między organami administracji rządowej i samorządowej. Z uwagi na nieefektywne obecnie funkcjonowanie spółek wodnych planowane jest wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu sprawniejsze egzekwowanie środków finansowych od użytkowników urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Projekt będzie też wdrażał prawodawstwo Unii Europejskiej w zakresie dyrektywy 2013/39/WE dot. substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

a) W ramach reformy instytucjonalnej (prawno- organizacyjnej) -zniesienie dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej i dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, likwidacja regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz urzędów żeglugi śródlądowej oraz utworzenie 6 nowych organów terenowych oraz 2 nowych państwowych osób prawnych.
b) W ramach finansowania gospodarki wodnej - powołanie nowych struktur w celu sprawnego pozyskiwania środków finansowych na utrzymanie wód oraz inwestycje w gospodarce wodnej; skierowanie do państwowych osób prawnych części wpływów z opłat i kar środowiskowych z tytułu gospodarki wodnej, będących aktualnie przychodami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (będą stanowiły budżet nowopowstających zarządów dorzeczy) oraz środków finansowych przypisanych obecnie wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej (będą nimi dysponować jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego).
c) W ramach pozyskiwania środków finansowych jest również planowana likwidacja zwolnień z opłat za pobór wód na potrzeby energetyki wodnej oraz pobór wody powierzchniowej na potrzeby związane z wytwarzaniem energii cieplnej lub elektrycznej, na potrzeby nawadniania wodami powierzchniowymi użytków rolnych i gruntów leśnych oraz na potrzeby chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych.
d) W zakresie reformy spółek wodnych planuje się zmianę instytucji pobierającej należne prawem opłaty - zamiast dotychczas istniejącego systemu poboru opłat przez spółki wodne obowiązek ten spocznie na gminach.
e) W zakresie wdrożenia dyrektywy 2013/39/WE dot. substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej planuje się zwiększenie (zgodnie z wymaganiami prawa Unii Europejskiej) ilości substancji badanych w biocie (dodatkowe obowiązki przewidziane dla organów administracji publicznej, w szczególności w zakresie monitoringu wód). 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuStanisław Gawłowski Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMII kwartał 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.05.2015
do góry