BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/wykaz/r1599,Zalozenia-projektu-ustawy-Prawo-dzialalnosci-gospodarczej.html
2020-11-24, 18:41
Numer projektuZD111
Tytuł

Założenia projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Rodzaj dokumentuzałożenia do projektów ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U z 2013 r. poz. 672) obowiązuje od 2004 r. Wskutek licznych nowelizacji stała się już nieprzejrzysta i nie realizuje swojego celu podstawowego – zbioru zasad prawa gospodarczego. W związku z tym, chcąc unowocześnić ramy prawne działalności gospodarczej w Polsce, proponuje się przyjęcie nowej ustawy - Prawo działalności gospodarczej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowe przepisy mają w pierwszym rzędzie służyć wzmocnieniu praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Ustawa określi i usystematyzuje zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Głównym celem nowej ustawy jest zatem stworzenie zbioru norm, który będzie promieniował tak na projektodawców nowych przepisów, jak i na organy stosujące prawo. Zakłada się, że ustawa będzie punktem odniesienia dla adresatów prawa gospodarczego, poprzez zapewnienie jej centralnego miejsca w systemie prawa. Dzięki temu przepisy szczegółowe, w znacznie większym stopniu niż obecnie, będą opierały się na jednolitych instytucjach przyjętych w przedłożonym projekcie. Wybrane propozycje zawarte w projekcie:
- wzmocnienie prawa i gwarancji dla przedsiębiorców także poprzez wyraźne zapisanie wytycznych interpretacyjnych organów stosujących prawo gospodarcze i wprowadzenie nowych rozwiązań takich jak: zasada proporcjonalności, zasada poszanowania słusznych interesów gospodarczych, „prawo do błędu” – rozumiane jako łagodne traktowanie niezawinionego przez przedsiębiorcę uchybienia,
- zmiana definicji działalności gospodarczej,
- zmiana relacji przedsiębiorca – administracja na bardziej przyjazną poprzez wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozszerzenie możliwości porozumienia i dialogu organu z przedsiębiorcą,
- wprowadzenie zasad ogólnych nakładania kar administracyjnych przez organy administracji i wprowadzenie pierwszeństwa pouczenia przed sankcją za naruszenia mniejszej wagi,
- stworzenie regulacji zupełnej, w której podstawowe ograniczenia działalności gospodarczej, czyli obszary reglamentowane, musiałyby zostać wyraźnie wymienione,
- zaangażowanie organizacji przedsiębiorców w realizację niektórych zadań publicznych oraz promocja rzetelnych przedsiębiorców oraz jakości produktów i usług,
- wprowadzenie udogodnień dla rzetelnych przedsiębiorców,
- wyłączenie z ustawy regulacji technicznych i organizacyjnych (CEIDG),
- zmiana uciążliwych przepisów SDG (uelastycznienie instytucji zawieszenia, zmiana przepisów dot. kontroli).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMG
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMariusz Haładyj Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMG
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 maja 2015 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 12.05.2015
Rejestr zmian