Skargi, wnioski i petycje obywateli

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Uprzejmie informujemy, że do rozpatrywania skarg, wniosków, petycji oraz listów kierowanych do Prezesa Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyznaczony jest Departament Spraw Obywatelskich.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195).

Szczegółowe informacje o petycjach znajdą Państwo w odrębnej zakładce dotyczącej petycji (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/skargi-wnioski-i-petycj/petycje/3350,Petycje.html).

Jak składać skargi, wnioski:

Skargi i wnioski można składać pisemnie:

- na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

bądź

bezpośrednio w biurze podawczym (w godz. 8.15 - 16.15)
przy al. J. Ch. Szucha 14.

- pocztą elektroniczną na adres kontakt@kprm.gov.pl.

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

- faksem pod nr +48 22 694 68 83.

- skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich.

UWAGA!

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji  ulegają czasowemu zawieszeniu (do odwołania) z uwagi na przeprowadzkę Departamentu Spraw Obywatelskich do innej siedziby.

 

Przy przygotowywaniu skargi lub wniosku możecie Państwo skorzystać z niniejszego formularza:

formularz skargi/wniosku

Skarga może dotyczyć w szczególności zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności, przewlekłego lub biurokratycznego prowadzenia spraw.

Wnioski mogą dotyczyć m.in. ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania danego urzędu, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom.

Przy składaniu skarg, wniosków i petycji prosimy pamiętać, że urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości. W przypadku wątpliwości, czy do załatwienia Państwa sprawy właściwy jest Prezes Rady Ministrów, prosimy nawiązać kontakt telefoniczny z pracownikami Departamentu Spraw Obywatelskich, nr tel. +48 222 500 151.

UWAGA:

Gdyby Państwo zamierzali przesłać skargę lub wniosek w innej formie niż powyższe formularze, należy pamiętać, że skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną, powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres  wnoszącego skargę lub wniosek. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu mogą być pozostawione bez rozpoznania. Zasada ta dotyczy również innych sygnałów obywatelskich wpływających do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jeżeli uznają Państwo za uzasadnione, w kierowanej do Kancelarii korespondencji można zastrzec, że zawarte w pismach dane osobowe nie powinny być przekazywane innym organom administracji.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Informacja w sprawie przyjęć interesantów doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się:

Kontakt z pracownikiem Departamentu jest możliwy za pośrednictwem osoby przybranej lub poprzez zamówienie nieodpłatnej usługi tłumaczeniowej (PJM - Polski System Języka Migowego, SJM - System Języka Migowego):

  • Chęć skorzystania z pomocy osoby przybranej należy zgłosić pisemnie co najmniej na jeden dzień roboczy przed planowaną wizytą. W tym celu należy wypełnić

oraz przesłać go:

  • drogą elektroniczną na adres: kontakt@kprm.gov.pl
  • lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Spraw Obywatelskich, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

i przesłać go korzystając z jednego z adresów wskazanych powyżej. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Kancelarii.

 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

  • Osoby z niepełnosprawnością ruchową (poruszające się na wózkach inwalidzkich) mają zapewniony dostęp do budynku Kancelarii przez wejście główne (Al. Ujazdowskie 1/3).
    W celu zapewnienia Państwu sprawnej obsługi wizyty ze strony urzędu prosimy o wcześniejsze poinformowanie, w wybrany sposób, że chcą Państwo skorzystać z wejścia głównego

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2016 r.

 

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w 2017 r.

 

Informacja o skargach, wnioskach oraz sygnałach obywatelskich nadesłanych do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w I kwartale 2018 r.

 

 

 

 

 

Data publikacji : 15.05.2018

Rejestr zmian Wersje dokumentu
Autor : Michał Holeksa
Osoba publikująca: Beata Żmijewska
Centrum Informacyjne Rządu

liczba wejść: 642