Ogłoszenia

Wybory uzupełniające do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

I. ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER).

Obecnie dostępne jest jedno miejsce w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych działających na rzecz równości szans płci.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adres: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa z dniem 27 lipca 2018 r.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń.

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie podmiotu udzielającego poparcia

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych. 
 

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

1) poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
2) interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:

 • wsparciu osób młodych
 • szkolnictwie wyższym
 • innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej

Więcej informacji na temat PO WER:

 https://www.power.gov.pl/

 

Procedura zgłaszania kandydata* na członka oraz zastępcę członka KM PO 2014-2020

Organizacja pozarządowa zgłasza kandydata na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Przewidziano wspólny formularz zgłoszeniowy dla członka oraz zastępcy członka KM.

W formularzu zgłoszeniowym:

 • pkt. 1-6 – wypełnia kandydat na członka KM,

 • pkt. 7-10 – wypełnia kandydat na zastępcę członka KM,

 • pkt. 11-14– wypełnia organizacja pozarządowa zgłaszająca kandydatów,

 • pkt. 15 – wypełniają podmioty udzielające poparcia,

 • pkt. 16 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM

 • pkt. 17 – fakultatywnie wypełnia kandydat na członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska

 • pkt. 18 – fakultatywnie wypełnia kandydat na zastępcę członka KM reprezentujący organizację pozarządową działającą na rzecz ochrony środowiska.

  Uzupełniony formularz zgłoszeniowy powinien zostać zeskanowany i przesłany na wskazany adres poczty elektronicznej.

  Kandydat na członka oraz zastępcę członka KM musi uzyskać poparcie co najmniej 10 organizacji pozarządowych, którym przysługuje czynne prawo wyborcze do danego komitetu lub co najmniej jednej federacji.

  Poparcie udzielane przez organizacje pozarządowe lub federacje może zostać wyrażone w formie pisemnej na formularzu zgłoszeniowym (pkt. 15 formularza) lub za pomocą oświadczenia podmiotu udzielającego poparcia kandydatowi na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komitecie monitorującym (załącznik nr 2).

  W przypadku organizacji pozarządowej, której dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym, niezbędne jest przesłanie, wraz z formularzem zgłoszeniowym, zeskanowanego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną, zawierającego informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób upoważnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby.

  Zgłoszenia przesłane po terminie, zgłoszenia nieczytelne lub złożone w niewłaściwej formie nie będą rozpatrywane.

  * kandydat – dwie osoby (kobieta i mężczyzna), z których jedna ubiega się o stanowisko członka komitetu a druga o stanowisko zastępcy członka komitetu

  (na podstawie rozdz. 5 Ordynacji wyborczej – Załącznika nr 1 do Uchwały RDPP z dnia 6 października 2014 r.)

  Pełna procedura wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do KM opisana jest w Ordynacji wyborczej dostępnej pod poniższym linkiem:

  Ordynacja wyborcza

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przystąpienia do procedury naboru uzupełniający kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (KM PO WER), a podstawą prawną ich przetwarzania wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zostaną zniszczone po upływie zakończenia realizacji programu operacyjnego..

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • ograniczenia ich przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Metadane

Data publikacji : 13.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wójcik Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry