Ogłoszenia

Nabór kandydatów ze strony pozarządowej na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO VI KADENCJI

Na podstawie § 2 oraz § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 października 2015 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1706) ogłasza się informację o przystąpieniu do procedury naboru kandydatów na członków VI kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, z późn.zm.), zwaną dalej „ustawą”.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy do zgłaszania kandydatów, którzy mają poparcie co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3, lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

  • opis rodzaju i zakresu działalności uzasadniający udział przedstawiciela danej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy w składzie Rady;wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz określający pełnioną funkcję w organie zarządzającym reprezentowanej organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne;
  • oświadczenia co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy, popierające kandydata na członka Rady.

Do zgłoszenia dołącza się dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności.

Zgłoszenie w formie elektronicznej (skan oryginału oraz plik w formie edytowalnej (rozszerzenie *.doc, *.docx) oraz papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

  • wersję elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na Członków RDPP VI kadencji.
  • wersję papierową na adres: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na Członków RDPP VI kadencji.

Uwaga: Dokumenty w formie papierowej powinny zostać spięte w sposób trwały (np. zbindowane, zszyte zszywką). Prosimy o nie przesyłanie załączników w postaci publikacji książkowych, czasopism itp.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa 31 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do KPRM).

Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a następnie zostaną zniszczone.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową na adres: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl

Formularz zgłoszeniowy

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

1) Czy dostępny jest wzór zgłoszenia kandydata?

Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej dostępny jest na stronie BIP KPRM w zakładce Rada Działalności Pożytku Publicznego/Ogłoszenia w treści ogłoszenia o naborze kandydatów oraz pod poniższym linkiem:

Formularz zgłoszeniowy

2) Czy dostępny jest wzór oświadczenia organizacji popierających kandydata?

Nie ma wzoru oświadczenia wyrażającego poparcie kandydata do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Sposób podjęcia decyzji przez organizację o udzieleniu poparcia oraz forma wyrażenia poparcia pozostaje w gestii organizacji i jest zależna od przyjętych w danej organizacji procedur. Natomiast oświadczenie powinno zawierać co najmniej te informacje, które należy podać w tabeli w pkt 4 Formularza zgłoszeniowego oraz imienne wskazanie osoby, której poparcie jest udzielane.

3) Czy poparcie kandydata można wyrazić tylko poprzez wypełnienie tabeli w pkt 4 Formularza zgłoszeniowego?

Pkt 9 Formularza zgłoszeniowego pozwala kandydatowi na złożenie oświadczeń organizacji popierających jego kandydaturę w przypadku jeśli nie ma możliwości uzyskania podpisów osób upoważnionych do reprezentacji organizacji w tabeli w pkt 4. Zarówno wypełnienie tabeli w pkt 4 jak i złożenie oświadczeń jest wyrażeniem poparcia kandydata przez organizację i traktowane będzie równorzędnie. Należy przez to rozumieć, że możliwe jest wypełnienie tabeli w części i jej uzupełnienie w postaci oświadczeń, jak również wypełnienie tylko tabeli lub złożenie tylko oświadczeń.

4) Czy organizacja może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego nie wyklucza udzielenia poparcia więcej niż jednemu kandydatowi, pod warunkiem że jest udzielone przez co najmniej 20 organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje pozarządowe lub podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy.

5) Czy organizacja, która zgłasza kandydata może równocześnie udzielić poparcia na liście 20 organizacji w tabeli w pkt 4 Formularza zgłoszeniowego?

Kandydat na członka Rady musi uzyskać poparcie co najmniej 20 organizacji (…) lub co najmniej 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje (…). W pkt 4 Formularza zgłoszeniowego jest to doprecyzowane „…osoby uprawnione do reprezentacji organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, zgłaszającego kandydata oraz organizacji popierających kandydata…”. Zapis ten oznacza, że podmiot zgłaszający kandydata jest też jedną z 20 organizacji (lub 3 związków stowarzyszeń zrzeszających organizacje) popierających kandydata.

 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przystąpienia do procedury naboru kandydatów na członków VI kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego ze strony pozarządowej realizacji zadań przez organy administracji publicznej, a podstawą prawną ich przetwarzania wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania.

Okres przetwarzania danych

Dane osobowe zostaną zniszczone po upływie VI kadencji RDPP.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • ograniczenia ich przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu.

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

Metadane

Data publikacji : 12.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aleksandra Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu

Opcje strony

do góry