Ogłoszenia

Rada Działalności Pożytku Publicznego poszukuje osób chętnych do zasiadania w Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.

W roku 2011 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po konsultacjach z Radą Działalności Pożytku Publicznego wydała rozporządzenie (Dz. U. z 2014 r. poz. 283) określające zobowiązania nadawców publicznych w stosunku do opisywania i promowania działań organizacji pożytku publicznego. Rozporządzenie i konieczność jego wydawania wynika z zapisów znowelizowanej Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Jednym z obowiązków nałożonych na publicznych nadawców jest konieczność emitowania w ramach bezpłatnego czasu antenowego kampanii społecznych (spotów) przygotowywanych przez organizacje pożytku publicznego. Jesienią 2011 roku RDPP, współpracując z przedstawicielami KRRiT, nadawcami oraz organizacjami pozarządowymi, przygotowała propozycję zasad, na jakich, w jej opinii, powinny być tego rodzaju kampanie powinny być emitowane na antenach nadawców publicznych. Zasady te zamieszczamy w załączniku.

Następnie każdy z nadawców przystąpił do ustalania wewnętrznych regulacji w tym zakresie, w mniejszym lub większym stopniu wykorzystując propozycje RDPP. W przypadku Telewizji Polskiej SA efektem tej pracy są „Zasady przygotowania i rozpowszechniania w programach Telewizji Polskiej audycji informujących o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego”.

Praca w Komisji

Zadaniem Komisji jest opiniowanie kampanii społecznych przesyłanych przez OPP w celu podziału czasu antenowego przewidzianego na prowadzenie kampanii społecznych.

Praca w Komisji ma charakter społeczny. Spotkania Zespołu będą się odbywały nie częściej niż raz w miesiącu w siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Ewentualny zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Warszawy znajduje się w gestii Telewizji Polskiej S.A.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez Radę są zobowiązani do przedstawiania Radzie raz na 2 miesiące informacji na temat pracy komisji i problemów związanych z realizacją kampanii społecznych w mediach publicznych, w tym odrzuconych przez media wniosków organizacji oraz będą zobowiązani do uczestnictwa w posiedzeniach zespołów problemowych Rady w celu udzielania informacji. Do obowiązków przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Komisji ds. Kampanii Społecznych. Kadencja przedstawicieli organizacji pozarządowych w Komisji upływa z dniem zakończenia bieżącej kadencji RDPP, tj. 7.10.2018 r. Rada zastrzega sobie prawo cofnięcia wskazania w przypadku informacji o nie uczestniczeniu osoby w pracach i posiedzeniach komisji.

Zgłaszanie kandydatów i wybór członków Komisji

Zapraszamy osoby zainteresowane reprezentowaniem organizacji pozarządowych w pracach Komisji do przesyłania zgłoszeń. Zgłoszenie nie może obejmować przedstawicieli tych organizacji, których przedstawiciele już zasiadają w Komisji w Polskim Radio SA.

W zgłoszeniu powinny znaleźć się informacje o kandydacie i zastępcy, w szczególności dotyczące doświadczenie w obszarze komunikacji społecznej i kampanii społecznych. Każde zgłoszenie powinno uzyskać poparcie przynajmniej 10 organizacji pozarządowych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, Rada Działalności Pożytku Publicznego wskaże dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych rekomendowanych do udziału w pracach Komisji wraz z zastępcami.

Zgłoszenie musi zawierać:
1. skan wypełnionego i podpisanego przez kandydata i zastępcę formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 - pdf) oraz formularza w wersji edytowalnej (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) oraz
2. przynajmniej 10 uzupełnionych, podpisanych i zeskanowanych kart organizacji popierających kandydata na członka i zastępcę członka Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A. wypełnionych przez organizacje pozarządowe (załącznik nr 2 - pdf).

Zgłoszenia w wersji elektronicznej należy przesłać na adres:
sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl

Zgłoszenia złożone w innej formie lub po terminie nie będą rozpatrywane

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa 14 dni od dnia ogłoszenia (tj.  do 14.12.2017 r. włącznie).

Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 - Karta organizacji popierającej kandydata na członka oraz zastępcę członka Komisji ds. Kampanii Społecznych w Telewizji Polskiej S.A.
Załącznik nr 3 - Zasady przygotowania i rozpowszechniania w programach Telewizji Polskiej audycji informujących o prowadzonej przez opp nieodpłatnej działalności pożytku publicznego”

Metadane

Data publikacji : 29.11.2017
Data modyfikacji : 29.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wodzyńska RDPP, Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Kowalska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Kowalska

Opcje strony

do góry