Rada Działalności Pożytku Publicznego

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

Rada Działalności Pożytku Publicznego

Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego powołanym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, ze zm.).

Skład Rady V kadencji

Stosownie do art. 36 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada składa się z co najmniej 20 członków:

 • przedstawicieli organów administracji rządowej i jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Członków Rady powołuje i odwołuje Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Kadencja Rady trwa 3 lata.

Do zadań Rady należy w szczególności:

 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy,
 • wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych, związanych z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych oraz działalnością pożytku publicznego oraz wolontariatu,
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi, lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, związanych z działalnością pożytku publicznego,
 • zbieranie i dokonywanie analizy informacji o prowadzonych kontrolach i ich skutkach,
 • wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych,
 • tworzenie, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, mechanizmów informowania o standardach prowadzenia działalności pożytku publicznego oraz o stwierdzonych przypadkach naruszenia tych standardów,
 • organizowanie wyborów przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu komitetu monitorującego, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Sekretariat Rady Działalności Pożytku Publicznego prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Kontakt mailowy: sekretariat.rdpp@kprm.gov.pl.

PRZEDSTAWICIELE STRONY RZĄDOWEJ

1. Pan Adam Lipiński - Pełnomocnik Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Współprzewodnicący ze strony rządowo-samorządowej.

2. Pani Marzena Machałek - Sekretarz Stanu, Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Pani Ewa Adamiak – Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych, Ministerstwo Finansów.

4. Pan Wojciech Kaczmarczyk – Sekretarz Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

5. Pan Paweł Chorąży - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

6. Pan Paweł Lewandowski - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

7. Pan Jarosław Stawiarski – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki.

8. Pan Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


PRZEDSTAWICIELE STRONY SAMORZĄDOWEJ

9. Pani Anna Grygierek - Związek Gmin Wiejskich RP.

10. Pan Marek Mazur - Związek Województw RP.

11. Pan Andrzej Nowicki - Związek Powiatów Polskich.

12. Pan Piotr Choroś - Unia Metropolii Polskich.

13. Pan Piotr Drygała - Związek Miast Polskich.


PRZEDSTAWICIELE STRONY POZARZĄDOWEJ

14. Pani Agata Gawska - Fundacja Aktywizacja.

15. Pani Anna Hejducka - Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce.

16. Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny - Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych (FSNT – NOT).

17. Pani Marzena Pieńkosz-Sapieha - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Lubelski Oddział Regionalny.

18. Pani Małgorzata Sinica - Związek Harcerstwa Polskiego.

19. Pani Teresa Tiszbierek - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

20. Pan Bohdan Aniszczyk - Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta.

21. Pan Paweł Backiel - Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych.

22. Pan Krzysztof Balon - Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, Współprzewodniczący ze strony pozarządowej.

23. Pan Marek Borowski - Federacja Polskich Banków Żywności.

24. Pan Bogusław Janusz Cebulski - Stowarzyszenie Trzeźwości.

25. Pan Paweł Dębek - Instytut Edukacji Społecznej.

26. Pan Piotr Frączak - Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

27. Pan Wojciech Jachimowicz - Dolnośląskie Towarzystwo Regionalne.

28. Pan Przemysław Jaśkiewicz - Fundacja Niepodległości.

29. Pan Cezary Miżejewski - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych.

30. Pan Adam Niemkiewicz - Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

31. Pan Marek Olechnowicz - Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych.

32. ks. Stanisław Słowik - Caritas Diecezji Kieleckiej.

33. Pan Dariusz Suszyński - Związek Młodzieży Wiejskiej.

34. Pan Grzegorz Wojtanowski - Fundacja AKME.

35. Pan Witold Zakrzewski - Fundacja OPOR - Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Radioamatorskich.

36. Pan Maciej Andrzej Zarębski - Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne.


Stałe i doraźne Zespoły problemowe RDPP i ich skład:

Zespół do spraw przeciwdziałania dyskryminacji:

 1. Przemysław Jaśkiewicz - Przewodniczący Zespołu,
 2. Ewa Mańkiewicz-Cudny,
 3. Małgorzata Sinica,
 4. Piotr Choroś,
 5. Dariusz Suszyński,
 6. Przestawiciel strony rządowo-samorządowej.

Zespół do spraw Społecznych:

 1. Cezary Miżejewski – przewodniczący Zespołu,
 2. Ewa Mańkiewicz-Cudny,
 3. Anna Hejducka,
 4. Agata Gawska,
 5. Marzena Pieńkosz-Sapieha,
 6. Marek Borowski,
 7. Piotr Choroś,
 8. Stanisław Słowik,
 9. Jarosław Stawiarski,
 10. Grzegorz Wojtanowski,
 11. Bohdan Aniszczyk,
 12. Paweł Backiel,
 13. Marek Olechnowicz.

Zespół do spraw Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli:

 1. Teresa Tiszbierek – przewodnicząca Zespołu,
 2. Wojciech Jachimowicz.

Zespół do spraw Gospodarki i Rozwoju:

 1. Marek Borowski – przewodniczący Zespołu,
 2. Ewa Mańkiewicz-Cudny,
 3. Anna Grygierek,
 4. Anna Hejducka,
 5. Stanisław Słowik,
 6. Dariusz Suszyński,
 7. Andrzej Nowicki,
 8. Grzegorz Wojtanowski.

Zespół do spraw Rozwoju Dialogu Obywatelskiego:

 1. Małgorzata Sinica – przewodnicząca Zespołu,
 2. Teresa Tiszbierek,
 3. Agata Gawska,
 4. Krzysztof Balon,
 5. Piotr Choroś,
 6. Paweł Dębek,
 7. Piotr Drygała,
 8. Piotr Frączak,
 9. Maciej Zarębski,
 10. Paweł Backiel,
 11. Wojciech Jachimowicz,
 12. Marek Olechnowicz.

Zespół do spraw Polityki na rzecz młodzieży:

 1. Paweł Dębek – przewodniczący Zespołu,
 2. Małgorzata Sinica,
 3. Teresa Tiszbierek,
 4. Agata Gawska,
 5. Dariusz Suszyński,
 6. Adam Niemkiewicz,
 7. Bohdan Aniszczyk,
 8. Przemysław Jaśkiewicz,
 9. Maciej Zarębski.

Zespół do spraw Interwencji:

 1. Witold Zakrzewski – przewodniczący Zespołu,
 2. Bohdan Aniszczyk,
 3. Cezary Miżejewski.

Doraźny Zespół problemowy do spraw monitoringu realizacji ustawowych praw do prowadzenia kampanii społecznych w mediach publicznych Polskim Radiu i Telewizji Polskiej przez organizacje pożytku publicznego:

 1. Witold Zakrzewski - przewodniczący Zespołu,
 2. Małgorzata Pieńkosz-Sapiecha,
 3. Marek Borowski,
 4. Bogusław Cebulski,
 5. Wojciech Jachimowicz,
 6. Maciej Zarębski.

Metadane

Data publikacji : 19.01.2018
Data modyfikacji : 07.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wodzyńska Departament Społeczeństwa Obywatelskiego
Osoba udostępniająca informację:
Beata Żmijewska Centrum Informacyjne Rządu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Żmijewska

Opcje strony

do góry