Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

31.08.2016 13:00 -

Ustawą z dnia 11 lutego 2016 roku o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych ustaw (DZ.U. z 2016 r., poz. 266) kompetencje w zakresie udzielania dotacji celowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przejął od ministra właściwego do spraw gospodarki minister właściwy do spraw energii. W związku z powyższym zachodzi potrzeba dostosowania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2012, poz. 394) do zmienionego stanu prawnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

31.08.2016 13:00 -

Zmiana występującego w treści rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki na ministra właściwego do spraw energii.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

31.08.2016 13:00 - ME

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

31.08.2016 13:00 - Andrzej Piotrowski Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

31.08.2016 13:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

31.08.2016 13:00 - ME

Typ dokumentu

31.08.2016 13:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

31.08.2016 13:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji udzielanej w celu zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju przy stosowaniu promieniowania jonizującego


do góry