Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

24.03.2017 14:00 -

Obecnie indywidualne dane podatkowe dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych nie są publicznie dostępne. Powoduje to, iż obywatele nie mają informacji o działalności podatników, w tym o efektach, również podatkowych, takiej działalności.
Istotną wartością dla państwa jest także społeczna odpowiedzialność biznesu, jako „korporacyjnego obywatela”. Aby wzmocnić tę wartość i świadomość biznesu w zakresie jego odpowiedzialności społecznej, konieczne jest publikowanie określonych danych podatkowych. Udostępnienie ich opinii publicznej umożliwi społeczną kontrolę nad zachowaniem podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz ułatwi pracę organizacjom pozarządowym typu „watch dog”, które zyskają dostęp do danych i materiały do analiz. Rozwiązanie to podyktowane jest troską o interes społeczny i gospodarczy państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

24.03.2017 14:00 -

Wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacji dającej ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych możliwość publikowania informacji zawierającej podstawowe dane podatkowe wynikające z zeznania, np. przychody, koszty uzyskania przychodów, dochód, podstawa opodatkowania i należny podatek, a także dane identyfikacyjne podatnika wraz ze wskazaniem roku podatkowego, za który informacja jest publikowana. Informacja taką będzie mogła wskazywać także wysokość efektywnej stopy podatkowej danego podatnika, obliczonej jako procentowy udział kwoty podatku należnego w zysku brutto wykazanym w sprawozdaniu finansowym za ten sam rok podatkowy.
Podawane do publicznej wiadomości będą dane dotyczące tych podatników, których przychody za rok podatkowy, za który informacje mają zostać opublikowane, mieścić się będą w grupie 1% podatników CIT wykazujących najwyższe przychody.
Podawanie do publicznej wiadomości danych podatkowych nie będzie naruszać przepisów o tajemnicy skarbowej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

24.03.2017 14:00 - MRiF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

24.03.2017 14:00 - Paweł Gruza Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Rodzaj dokumentu

24.03.2017 14:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

24.03.2017 14:00 - MRiF

Typ dokumentu

24.03.2017 14:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

24.03.2017 14:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych


do góry