Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych​
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

04.04.2019 12:00 -

Projekt ustawy został przygotowany w celu usprawnienia przygotowania realizacji budowy portów zewnętrznych w ramach rozbudowy portów morskich o podstawowych znaczeniu dla gospodarki narodowej (Porty Gdańsk, Gdynia, Szczecin – Świnoujście). Ustawa określa zasady przygotowania, realizacji i finansowania inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych. Rozwiązania zaproponowane w ustawie umożliwią przyspieszenie procesu inwestycyjnego budowy portów zewnętrznych. W rezultacie nastąpi m.in. lepsze wykorzystanie potencjału portów, dostosowanie ich, do co raz bardziej wymagających warunków rynkowych, a także trwałe umocnienie ich pozycji na Bałtyku. Inwestycje te są niezbędne ze względu na istotny interes gospodarczy państwa.
Podkreślić należy, że tego typu rozwiązania istnieją już obecnie w przypadku infrastruktury lotniskowej, kolejowej oraz drogowej.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

04.04.2019 12:00 -

Proponowane w projekcie rozwiązania określają w szczególności:
- postępowanie poprzedzające wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczególności zastąpienie konieczności uzyskania uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód lub stanowisk wymaganych przez przepisy odrębne procedurą uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie portów zewnętrznych przez organy wskazane w projekcie ustawy, analogicznie jak w przepisach innych specustaw;
- organy wydające pozwolenie wodnoprawne oraz decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
- organy oraz termin wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji;
- zasady nabywania tytułu prawnego do nieruchomości oraz wypłaty odszkodowań;
- źródła finansowania;
- organy zarządzające mieniem powstałym w wyniku realizacji inwestycji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

04.04.2019 12:00 - MGMiŻŚ

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

04.04.2019 12:00 - Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Rodzaj dokumentu

04.04.2019 12:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

04.04.2019 12:00 - MGMiŻŚ

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

04.04.2019 12:00 - II kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

04.04.2019 12:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

04.04.2019 12:00 -

Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych​


do góry