Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

05.09.2019 09:00 -

Celem projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie odrębnej, kompleksowej regulacji dotyczącej Funduszu Pomocowego, który będzie obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Z Funduszu Pomocowego będzie udzielana zwrotna pomoc finansowa zakładom ubezpieczeń (w szczegółowo określonych sytuacjach). Wprowadzenie takich rozwiązań ma na celu umożliwienie przyznawania pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń w szerszej skali, niż miało to miejsce dotychczas, co powinno pozytywnie oddziaływać na prawidłowość i stabilność funkcjonowania podmiotów rynku ubezpieczeniowego, a w efekcie całego sektora ubezpieczeniowego w Polsce. Ponadto potrzeba wprowadzenia proponowanych zmian wynika z faktu, iż określone w obowiązującym stanie prawnym zasady i warunki udzielania przez UFG zwrotnej pomocy finansowej czynią tę pomoc de facto nieefektywną, nieskuteczną i praktycznie trudną do zastosowania.
Potrzeba wprowadzenia planowanych rozwiązań wynika także z faktu, iż regulacje te docelowo wpłyną na ochronę osób zawierających umowy ubezpieczenia, w przypadku zagrożenia wypłacalności zakładu, w szczególności w sytuacji, w której zakład ubezpieczeń nie będzie w stanie wypłacać należnych odszkodowań i świadczeń. Projekt ma również na celu wprowadzenie zmian w zakresie łączenia uczestnictwa w informatycznej bazie danych prowadzonej przez UFG z członkostwem w Funduszu.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

05.09.2019 09:00 -

Projekt ustawy zakłada zmiany dotyczące modyfikacji zadań UFG w zakresie udzielania zwrotnej pomocy finansowej. W projekcie ustawy proponuje się uchylenie dotychczasowych przepisów związanych z udzielaniem zwrotnej pomocy finansowej oraz wprowadzenie odrębnej, kompleksowej regulacji dotyczącej Funduszu Pomocowego. Na podstawie proponowanych w projekcie rozwiązań zarówno polskie, jak i zagraniczne zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność ubezpieczeniową i reasekuracyjną będą zobowiązane do wniesienia składki na rzecz Funduszu Pomocowego. Będzie to wyodrębniony rachunek w UFG. Z Funduszu Pomocowego będzie udzielana zwrotna pomoc finansowa zakładom ubezpieczeń (w szczegółowo określonych sytuacjach).
Kolejna grupa propozycji dotyczy zmian w zakresie dotychczasowego łączenia uczestnictwa w informatycznej bazie danych prowadzonej przez UFG z członkostwem w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Propozycja polega na odstąpieniu od dotychczasowej zasady uzależnienia możliwości korzystania z ww. bazy od członkostwa w UFG.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.09.2019 09:00 - MF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.09.2019 09:00 - Piotr Nowak Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

05.09.2019 09:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.09.2019 09:00 - MF

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

05.09.2019 09:00 - III kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

05.09.2019 09:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

05.09.2019 09:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych


do góry