Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

27.07.2017 10:00 -

Projekt stanowi wykonanie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez Radę Ministrów. W związku z potrzebą unowocześnienia ram prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zidentyfikowano szereg barier dla biznesu. Tworzą one zbędne obciążenia biurokratyczne, kreują stan niepewności prawnej z uwagi na wątpliwości interpretacyjne lub tworzą nieuzasadnione utrudnienia w codziennej działalności przedsiębiorców.
Celem projektowanej regulacji jest poprawienie prowadzenia warunków działalności gospodarczej, poprzez usprawnienie wybranych procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie nowych, wybranych rozwiązań, które przyczynią się do usunięcia stanu niepewności prawnej. Zmiany obejmą przepisy m.in. w ustawach podatkowych, w prawie handlowym, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawie o drogach publicznych, prawie o ruchu drogowym oraz w ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

27.07.2017 10:00 -

Proponuje się w szczególności:

- w zakresie podatków dochodowych

 1. likwidację obowiązków:
  1. informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów;
  2. odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek;
  3. dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia;
  4. które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika;
 2. wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów/ przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 3. wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi), przy skorelowanym obowiązku dłużnika zwiększenia swojej podstawy opodatkowania;

- w zakresie podatków lokalnych i majątkowych

 1. uprawnienie ministra właściwego do spraw finansów publicznych do określenia jednolitych wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, oraz umożliwienie powszechnego składania  formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych w drodze elektronicznej;
 2. umożliwienie podatnikom podatku od czynności cywilnoprawnych składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze;

- w zakresie ustawy o rachunkowości

 1. zwiększenie zakresu jednostek (objętych i nieobjętych dyrektywą ws. rachunkowości) mogących korzystać
  z uproszczeń dla małych jednostek poprzez podniesienie progów  dla tej kategorii  jednostek z 17 000 000 zł na 25 500 000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 000 000 zł na 51 000 000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów;
 2. zwiększenia progów uprawniających jednostki do stosowania uproszczeń w ewidencji księgowej w zakresie:
  1. klasyfikowania umów leasingu w sposób uproszczony;
  2. stosowania uproszczonych zasad kalkulacji kosztu wytworzenia produktu;
  3. odstąpienie od stosowania rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych;
  4. odstąpienia od ustalania aktywów i tworzenia rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
 3. wprowadzenie możliwości odstąpienia przez jednostki mikro, jednostki małe, określone organizacje pozarządowe (w tym fundacje i stowarzyszenia), z wyłączeniem spółek objętych dyrektywą ws. rachunkowości (np. spółek kapitałowych), od tworzenia rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących wartość aktywów;
 4. wprowadzenia możliwości stosowania przez określoną grupę jednostek wymienioną w punkcie 4 przepisów podatkowych w zakresie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości finansowej;
 5. wprowadzenie możliwości nietworzenia przez określoną grupę jednostek wymienioną w punkcie 4 biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów dotyczących przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych;
 6. skrócenie okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych do 5 lat;

- w zakresie ustawy – Ordynacja podatkowa

 1. wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi;
 2. wprowadzenie obowiązku dołożenia starań ze strony organu podatkowego dokonującego wezwania, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było nadmiernie uciążliwe;

- w zakresie prawa celnego

 1. uproszczenie procedury przy udzielaniu pozwoleń na procedury specjalne;
 2. określenie progu na poziomie 10 euro, od którego osoby zobowiązane będą ponosiły koszty zniszczenia towaru lub likwidacji w inny sposób oraz koszty związane z jego przechowywaniem;

- w zakresie podatku akcyzowego

 1. zastąpienie stosowanych w ustawie o podatku akcyzowym oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy kodów Nomenklatury Scalonej (CN) – kodami CN stosowanymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa celnego w tym zakresie;
 2. rezygnacja z obowiązku przekazywania przez podmiot wykorzystujący energię elektryczną do celów redukcji chemicznej, w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych oświadczenia o ilości wykorzystanej energii i sposobie jej wykorzystania, każdego miesiąca do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
 3. wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, w tym stawek mających zastosowanie do ubytków lub całkowitego zniszczenia tych wyrobów;

- w zakresie podatku od towarów i usług

 1. odstąpienie od wymagania odrębnego składania wraz z deklaracją umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie;
 2. skrócenie terminu umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”;
 3. obniżenie limitu obrotu sprzedaży do 200 tys. zł, w ramach systemu Tax Free dotyczącego zwrotu podatku VAT podróżnym;

- w zakresie prawa handlowego

 1. wprowadzenie mechanizmu ustalającego zasadę odpowiedzialności podmiotu dominującego za szkodę poniesioną przez spółkę zależną, w przypadku podjęcia czynności, które doprowadziły do pokrzywdzenia spółki zależnej, jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych lub jej wierzycieli;
 2.  znaczące poszerzenie możliwości pisemnego podejmowania uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników (tzw. „tryb obiegowy”);
 3. możliwość składania kopii pełnomocnictw na zgromadzeniu wspólników;
 4. wprowadzenie elastyczniejszych zasad dysponowania agio;
 5. jednoznaczne wskazanie komu i w jaki sposób członkowie rady nadzorczej oraz zarządu spółki kapitałowej powinni składać oświadczenie o swojej rezygnacji;
 6. uregulowanie skutków nabycia (objęcia) udziału (lub akcji) ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w sytuacji gdy stroną czynności prawnej jest tylko jeden z małżonków;
 7. doprecyzowanie zasad reprezentacji spółki w likwidacji;
 8. doprecyzowanie skutków czynności prawnej dokonanej albo przez rzekomy organ osoby prawnej albo przez organ osoby prawnej, lecz z przekroczeniem umocowania;
 9. doprecyzowanie pojęcia „dzień dywidendy” w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
 10. doprecyzowanie reguł zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji;
 11. doprecyzowanie reguł zwrotu przez wspólników zaliczek wypłaconych w poczet dywidendy w roku obrotowym, w którym spółka poniosła stratę;
 12. określenie organu właściwego do odwołania zgromadzenia wspólników oraz mechanizmu odwołania tego zgromadzenia;
 13. doprecyzowanie kwestii następstwa procesowego przy podziale spółki kapitałowej;
 14. doprecyzowanie kwestii odpowiedzialności spółki dzielonej za jej zobowiązania po wydzieleniu;
 15. określenie wprost w przepisach możliwości powołania do zarządu spółki partnerskiej osoby niebędącej jej partnerem;
 16. doprecyzowanie wybranych kwestii o charakterze językowo-legislacyjnym oraz usunięcie przepisów, które nie mogą znaleźć zastosowania w praktyce w odniesieniu do spółek osobowych (np. wskazanie, że należy liczyć sumę sum komandytowych przy przekształcaniu spółki w spółkę kapitałową);

- w zakresie systemu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy

 1. uelastycznienie możliwości doręczania pracownikom korzystającym ze zwolnienia lekarskiego (L4) zawiadomień o terminie badania kontrolnego poprzez dopuszczenie doręczenia telefonicznie lub mailem;
 2. uelastycznienie możliwości pełnienia służby BHP przez pracodawcę;
 3. ograniczenie wymogów stawianych pracodawcy w zakresie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracowników;

- w zakresie inspekcji weterynaryjnej

 1. wyeliminowanie dublowania kompetencji krajowych laboratoriów referencyjnych oraz jednostki akredytującej (PCA) w procesie nadzoru nad laboratoriami urzędowymi;

- w zakresie administrowania obrotem

 1. zniesienie obligatoryjnego obowiązku dołączania do wniosku tłumaczenia dokumentów;
 2. wyłączenie obowiązku przedkładania do każdego wniosku dokumentu pełnomocnictwa przez przedsiębiorców;
 3. zniesienie obowiązku wydawania pozwoleń w trybie decyzji administracyjnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

27.07.2017 10:00 - MRiF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

27.07.2017 10:00 - Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Rodzaj dokumentu

27.07.2017 10:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

27.07.2017 10:00 - MRiF

Typ dokumentu

27.07.2017 10:00 - D – pozostałe projekty

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - opis

27.07.2017 10:00 - MS,MRPiPS

Tytuł projektu

27.07.2017 10:00 -

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym