Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.) w roku 2018
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

05.07.2018 10:00 -

Ujęte w projekcie uchwały zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez dysponentów części budżetowych z rezerwy celowej poz. 19, wynika z konieczności zapewnienia wynagrodzeń dla osób zajmujących się w 2018 r. realizacją projektów w ramach programów finansowanych z budżetu UE w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) oraz w ramach środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, przeznaczonych na realizację programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020.
Przyjęcie projektu uchwały przez Radę Ministrów przyczyni się do realizacji zadań w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020 oraz Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Planowane jest również przeznaczenie środków na finansowanie i współfinansowane projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, jak również Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

05.07.2018 10:00 -

Projekt uchwały zakłada podział środków na wynagrodzenia zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez dysponentów, tj. zapewnia środki na utrzymanie kadry niezbędnej do realizacji projektów wskazanych w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z zasadami wdrażania programów unijnych, realizowane projekty mają charakter czasowy, a zatem zwiększenie środków w budżecie dysponenta na wynagrodzenia nie powinno wiązać się ze stałym wzrostem wynagrodzenia w ramach budżetu dysponenta, a jedynie powinno dotyczyć finansowania wynagrodzeń w okresie realizacji projektów.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.07.2018 10:00 - MF

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.07.2018 10:00 - Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

05.07.2018 10:00 - projekty innych dokumentów rządowych

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.07.2018 10:00 - MF

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

05.07.2018 10:00 - III kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

05.07.2018 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

05.07.2018 10:00 -

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2017 r.) oraz na wynagrodzenia osób zajmujących się programami finansowanymi z budżetu UE oraz środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA (w tym na niektóre skutki przechodzące z 2017 r.) w roku 2018


do góry