Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

03.04.2018 14:00 -

W związku ze zdefiniowaną potrzebą opracowania nowego systemu wsparcia dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji, który zastąpi dotychczas istniejący mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia (zakończenie funkcjonowania systemu z końcem 2018 r. – możliwość objęcia wytworzonej energii świadectwami pochodzenia) w Ministerstwie Energii podjęło prace w przedmiotowym obszarze.
Brak określenia mechanizmu wsparcia dla przedmiotowych instalacji generuje niepewność po stronie operatorów istniejących jednostek kogeneracji, co do możliwości ich funkcjonowania po 2018 r., a także nie generuje bodźców inwestycyjnych dla budowy nowych źródeł wytwórczych.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

03.04.2018 14:00 -

Projektowany mechanizm wsparcia zakłada stworzenie odrębnych uregulowań dla:

•             Nowych jednostek kogeneracji

W zakresie nowych instalacji mechanizm opierać się będzie na modelu aukcyjnym (aukcje w formule „pay as bid”). System aukcyjny spełnia oczekiwania zmierzające do minimalizacji kosztów wsparcia rozwoju kogeneracji przenoszonych na odbiorców końcowych, dzięki wprowadzeniu mechanizmów wymuszających konkurencję. Ponadto, formuła przetargowa premiuje technologie i lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest najbardziej efektywne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne.
W przypadku nowych inwestycji istotne jest wprowadzenie efektu zachęty dla inwestorów przy zachowaniu konkurencyjności mechanizmu alokacji środków systemu wsparcia.
W proponowanym mechanizmie aukcyjnym każdy z inwestorów przedstawiać będzie jedną ofertę w ramach aukcji. Wygrywają oferty o najniższych cenach ofertowych (jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej). Wprowadzenie aukcji rozliczanych według ceny ofertowej („pay as bid”) promuje wyłącznie najbardziej efektywne technologie oraz lokalizacje, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów funkcjonowania systemu.

•             Istniejących jednostek kogeneracji

Zakłada się dopuszczenie do wsparcia wszystkich istniejących instalacji, gdzie jego wysokość odpowiadała będzie luce finansowej pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, a rynkową ceną energii. Powyższe rozwiązanie w odróżnieniu od zaproponowanego modelu aukcyjnego dla nowych instalacji lepiej odpowiada potrzebom istniejących instalacji, które dla utrzymania produkcji energii elektrycznej na dotychczasowym poziomie wymagają stosownego wsparcia – wyeliminowane zostaje ryzyko, że istniejąca jednostka nie wygra aukcji, a tym samym nie będzie mogła utrzymać dotychczasowej produkcji.
Wysokość premii kierowanej do istniejących instalacji wysokosprawnej kogeneracji określana będzie corocznie w formie stosownego rozporządzenia. Aby zapewnić, że wysokość premii jest optymalnie dostosowana do pokrycia luki finansowej pomiędzy kosztami wytwarzania energii elektrycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji a ceną rynkową energii, wysokość premii będzie ustalana w oparciu o rzeczywiste dane rynkowe.
Coroczne ustalanie wysokości premii umożliwi właściwe dostosowywanie jej wysokości do zmieniających się warunków rynkowych. Jednocześnie dopuszcza się możliwość określania wysokości premii na poziomie 0 zł/MWh, co oznaczać będzie, że w danym roku warunki rynkowe umożliwiają instalacjom wysokosprawnej kogeneracji funkcjonowanie bez konieczności dodatkowego wsparcia.

•             Instalacji o mocy do 1 MW

Dla instalacji najmniejszych (o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW) proponuje się wprowadzenie odrębnego mechanizmu polegającego na zagwarantowaniu stałej premii do ceny energii elektrycznej (feed in premium), o z góry określonej wartości. Powyższe działanie umożliwi rozwój najmniejszych instalacji poprzez zapewnienie wystarczających środków finansowych na ich funkcjonowanie, przy jednoczesnej eliminacji barier administracyjnych związanych z partycypacją w systemie wsparcia.
Tego typu rozwiązanie pozwoli na rozwój instalacji wysokosprawnej kogeneracji szczególnie z sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także w sektorze komunalnym (pozwoli na wykorzystanie instalacji wysokosprawnej kogeneracji na obszarach niewielkich aglomeracji lub osiedli, a także na potrzeby budynków użyteczności publicznej). Małe instalacje wysokosprawnej kogeneracji mogą też stanowić istotny wkład w rozwój koncepcji klastrów energii na obszarach wiejskich.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

03.04.2018 14:00 - ME

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

03.04.2018 14:00 - Krzysztof Tchórzewski Minister Energii

Rodzaj dokumentu

03.04.2018 14:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

03.04.2018 14:00 - ME

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

03.04.2018 14:00 - II kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

03.04.2018 14:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

03.04.2018 14:00 -

Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji