Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

20.02.2018 14:00 -

Planowana obecnie, czwarta edycja programu wieloletniego na lata 2019 – 2023 uwzględnia aktualną europejską i światową sytuację epizootyczną, rezultaty badań prowadzonych w poprzednich edycjach oraz zadania określone
w przepisach Unii Europejskiej. Zasadniczym celem tych badań jest tworzenie aktualnego profilu występowania zagrożeń dla zdrowia publicznego powodowanych skażeniami żywności pochodzenia zwierzęcego, występowaniem zoonoz oraz istotnych z punktu widzenia epizootycznego chorób zakaźnych zwierząt.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

20.02.2018 14:00 -

Dotychczas zrealizowano trzy edycje programu. Obecnie planowana jest czwarta edycja, na lata 2019-2023. Zaproponowano w niej realizację 45 zadań badawczych, które zostały ujęte w cztery grupy tematyczne:
- kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach,
- ocena występowania chorób odzwierzęcych,
- ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich,
- panel szkoleniowy uwzględniający szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej.
Przy opracowywaniu tej edycji programu wieloletniego uwzględniono zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, przepisy krajowe odnoszące się do monitorowania zagrożeń, a także nowe zagrożenia, jak np.: gruźlica i mykobakteriozy u zwierząt wolnożyjących, choroba guzowata skóry bydła czy afrykański pomór koni.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

20.02.2018 14:00 - MRiRW

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

20.02.2018 14:00 - Ewa Lech Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

20.02.2018 14:00 - projekty innych dokumentów rządowych

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

20.02.2018 14:00 - MRiRW

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

20.02.2018 14:00 - II kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

20.02.2018 14:00 - C – projekty implementujące UE

Tytuł projektu

20.02.2018 14:00 -

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”


do góry