Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

05.10.2018 12:00 -

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, zwany dalej „Programem”, składa się z trzech Priorytetów. Dwa pierwsze - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych oraz Infrastruktura bibliotek 2016–2020 realizuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Biblioteki Narodowej i Instytutu Książki w Krakowie. Trzeci Priorytet – Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych koordynuje Minister Edukacji Narodowej.
Zmiana  uchwały podyktowana jest dostosowaniem treści Uchwały nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” do zmian wprowadzonych w ustroju szkolnym z dniem 1 września 2017 r. przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.). Głównym celem zmian jest stworzenie takich zapisów w Uchwale, aby wszystkie typy szkół (zarówno starego jak i nowego ustroju szkolnego), jakie po dniu 1 września 2017 r. funkcjonują w systemie oświaty, mogły korzystać ze wsparcia finansowego na zakup książek udzielanego w ramach Programu.
Proponowana modyfikacja ma również na celu wzrost liczby zmodernizowanych obiektów gminnych bibliotek publicznych w Polsce, poprzez zwiększenie środków z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wydatki majątkowe o 10 mln zł na 2019 r. i o 10 mln zł na 2020 r. w ramach Priorytetu 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

05.10.2018 12:00 -

Projekt nowej Uchwały przewiduje następujące zmiany:
1) uwzględnienie w zapisach uchwały także szkół nowego ustroju szkolnego;
2) zwiększenie budżetu Priorytetu 2: Infrastruktura bibliotek 2016-2020 ze środków budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2019-2020 o 20 mln zł - co przyczyni się do zwiększenia liczby gmin biorących udział w Priorytecie, zwiększenia liczby zmodernizowanych obiektów bibliotecznych oraz wprowadzenia możliwości wydzielenia części środków z budżetu Priorytetu 2 na odwołania od wyników naboru (do dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego);
3) wprowadzenie preferencji dla obiektów bibliotecznych o znacznym zużyciu technicznym oraz obiektów bibliotecznych będących zabytkami;
4) usunięcie wskaźnika osiągnięcia odnoszącego się do liczby dzieci i młodzieży korzystających z obiektów bibliotecznych oraz zapisy z nim skorelowane, w związku z tym, że ewidencjonowanie liczby dzieci i młodzieży korzystających z obiektów bibliotecznych nie jest objęte obowiązkiem statystycznym a biblioteki nie mają technicznych możliwości prowadzenia takiej ewidencji.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.10.2018 12:00 - MKiDN

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.10.2018 12:00 - Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu (MKiDN), Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu (MEN)

Rodzaj dokumentu

05.10.2018 12:00 - projekty innych dokumentów rządowych

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.10.2018 12:00 - MKiDN

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

05.10.2018 12:00 - IV kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

05.10.2018 12:00 - D – pozostałe projekty

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu - opis

05.10.2018 12:00 - MEN

Tytuł projektu

05.10.2018 12:00 -

Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”