Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

05.10.2018 10:00 -

Do końca 2017 r. na podstawie przepisu art. 20 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, z opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami były zwolnione grunty oddawane w użytkowanie dla potrzeb działalności służącej do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb. Przedmiotowy przepis był, co do zasady, skierowany do podmiotów, które nie prowadziły działalności usługowej na gruntach pokrytych wodami, w tym w szczególności do osób fizycznych dla potrzeb powszechnego korzystania z wód. Korzystanie z wód dla potrzeb działalności gospodarczej było w ówczesnym porządku prawnym traktowane jako szczególne korzystanie z wód, ze  względu na wyłączenie z zakresu zwykłego korzystania z wód. Z powyższego zwolnienia korzystały w praktyce nie tylko osoby fizyczne lecz również podmioty prowadzące działalność gospodarczą, wykazując, że oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami jest na potrzeby działalności służącej do uprawiania rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, przy czym wielokrotnie była to działalność o charakterze usługowym.
W obecnym stanie prawnym,  w którym kwestię odpłatności za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2017 r. najwyższa stawka wskazana w rozporządzeniu wynosi 8,90 zł i dotyczy przypadku prowadzenia na danym terenie działalności usługowej, tzn. sytuacji, gdy przedsiębiorca czerpie zysk ze względu na prowadzenie działalności nad wodą, która jest własnością Skarbu Państwa.
W opinii organizacji społecznych i przedstawicieli samorządu terytorialnego nałożenie powszechnego obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, a w szczególności ww. stawka opłaty za  prowadzenia na danym terenie działalności usługowej, może spowodować w praktyce, w stosunkowo krótkim okresie czasu, istotne ograniczenie rozwoju branży w Polsce, tj. żeglarstwa i przemysłu jachtowego w całości. W związku z uznaniem zasadności ww. opinii organizacji społecznych i przedstawicieli samorządu terytorialnego, Ustawodawca postanowił zmniejszyć stawkę opłaty rocznej za oddanie w  użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością usługową.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

05.10.2018 10:00 -

Przedmiotowy projekt rozporządzenia zmieniającego zmienia brzmienie § 2 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2017 r. dotyczącego przypadku prowadzenia na danym terenie działalności usługowej, tzn. sytuacji, gdy przedsiębiorca czerpie zysk ze względu na prowadzenie działalności nad wodą, która jest własnością Skarbu Państwa.
Projekt rozporządzenia zmieniającego obniża jednostkową stawkę opłaty rocznej za oddanie w  użytkowanie 1 m2 gruntu niezbędnego do prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością usługową z 8,90 zł na 0,89 zł.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.10.2018 10:00 - MGMiŻŚ

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.10.2018 10:00 - Anna Moskwa Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

05.10.2018 10:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.10.2018 10:00 - MGMiŻŚ

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

05.10.2018 10:00 - IV kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

05.10.2018 10:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

05.10.2018 10:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami