Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

09.09.2017 13:20

Polskie służby kontrolne sprawujące od ponad 10 lat bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wykonywania rybołówstwa morskiego to:
- Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,
- Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku,
- Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.
W ramach struktur poszczególnych OIRM funkcjonują odziały terenowe.
OIRM Gdynia posiada je w: Helu, Władysławowie, Gdyni, Fromborku i Sztutowie
OIRM Słupsk posiada je w: Kołobrzegu, Darłowie, Ustce i Łebie
OIRM Szczecin posiada je w: Świnoujściu, Dziwnowie, Wolinie, Trzebieży i Mrzeżynie.
Słabe strony istniejącego podziału na trzy OIRM:
- liczba obecnie zatrudnionych inspektorów rybołówstwa morskiego (47) podlegających trzem Okręgowym Inspektorom Rybołówstwa Morskiego powoduje, że kontrole są niespójne, bowiem każdy OIRM posiada wewnętrzne procedury, które są niekompletne a niejednokrotnie zdezaktualizowane;
- istnienie 3 odmiennych organizacji kontroli rybołówstwa morskiego wpływa na różnice w podejściu do kontroli
i inspekcji oraz do wyboru podmiotu, który zostaje ukarany (armator/kapitan) OIRM Słupsk zazwyczaj wymierza karę armatorom, OIRM Gdynia – kapitanom;
- rozproszona struktura organizacyjna OIRM, skutkuje odmiennym podejściem do realizacji zadań kontrolnych
i brakiem standardów w działaniu;
- brak przepływu informacji i śladowa komunikacja pomiędzy poszczególnymi OIRM w zakresie uzgadniania sposobu
i zakresu kontroli;
- niewystarczająca wymiana doświadczeń z potencjalnym efektem powtarzania tych samych błędów;
- brak możliwości dokonywania wspólnych zakupów towarów (np. samochody, statki, specjalne wyposażenie i odzież)
i usług (wsparcie prawne, szkolenia itp.), co uniemożliwia wykorzystanie efektu skali oraz osiągnięcie standaryzacji wyposażenia, ujednolicenia kwalifikacji inspektorów;
- istotne różnice w organizacji poszczególnych OIRM, co przekłada się na rozbieżności w sposobie prowadzenia kontroli oraz wydawania decyzji administracyjnych;
- znaczące rozbieżności pomiędzy efektywnością prowadzonych kontroli, liczoną zarówno w wartościach bezwzględnych jak i liczbą kontroli na 1 inspektora;
Reasumując, należy podjąć działania mające na celu zmianę dotychczasowej struktury morskich służb kontrolnych. Rozwiązaniem jest zmiana ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. Proponuje się powołanie jednego organu, który będzie odpowiedzialny za kontrole rybołówstwa morskiego i zastąpi obecnie funkcjonujące 3 OIRM.

Polskie służby kontrolne sprawujące od ponad 10 lat bezpośredni nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wykonywania rybołówstwa morskiego to:
- Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Gdyni,
- Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku,
- Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie.

W ramach struktur poszczególnych OIRM funkcjonują odziały terenowe.

OIRM Gdynia posiada je w: Helu, Władysławowie, Gdyni, Fromborku i Sztutowie.
OIRM Słupsk posiada je w: Kołobrzegu, Darłowie, Ustce i Łebie.
OIRM Szczecin posiada je w: Świnoujściu, Dziwnowie, Wolinie, Trzebieży i Mrzeżynie.

Słabe strony istniejącego podziału na trzy OIRM:
- liczba obecnie zatrudnionych inspektorów rybołówstwa morskiego (47) podlegających trzem Okręgowym Inspektorom Rybołówstwa Morskiego powoduje, że kontrole są niespójne, bowiem każdy OIRM posiada wewnętrzne procedury, które są niekompletne a niejednokrotnie zdezaktualizowane;
- istnienie 3 odmiennych organizacji kontroli rybołówstwa morskiego wpływa na różnice w podejściu do kontroli
i inspekcji oraz do wyboru podmiotu, który zostaje ukarany (armator/kapitan) OIRM Słupsk zazwyczaj wymierza karę armatorom, OIRM Gdynia – kapitanom;
- rozproszona struktura organizacyjna OIRM, skutkuje odmiennym podejściem do realizacji zadań kontrolnych
i brakiem standardów w działaniu;
- brak przepływu informacji i śladowa komunikacja pomiędzy poszczególnymi OIRM w zakresie uzgadniania sposobu
i zakresu kontroli;
- niewystarczająca wymiana doświadczeń z potencjalnym efektem powtarzania tych samych błędów;
- brak możliwości dokonywania wspólnych zakupów towarów (np. samochody, statki, specjalne wyposażenie i odzież)
i usług (wsparcie prawne, szkolenia itp.), co uniemożliwia wykorzystanie efektu skali oraz osiągnięcie standaryzacji wyposażenia, ujednolicenia kwalifikacji inspektorów;
- istotne różnice w organizacji poszczególnych OIRM, co przekłada się na rozbieżności w sposobie prowadzenia kontroli oraz wydawania decyzji administracyjnych;
- znaczące rozbieżności pomiędzy efektywnością prowadzonych kontroli, liczoną zarówno w wartościach bezwzględnych jak i liczbą kontroli na 1 inspektora.

Reasumując, należy podjąć działania mające na celu zmianę dotychczasowej struktury morskich służb kontrolnych. Rozwiązaniem jest zmiana ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim. Proponuje się powołanie jednego organu, który będzie odpowiedzialny za kontrole ryboówstwa morskiego i zastąpi obecnie funkcjonujące 3 OIRM.

Dodatkowo istnieje konieczność dokonania zmian o charakterze porządkującym w przepisach dotyczących rejestru statków rybackich. Wprowadzone rozwiązania pozwolą na usprawnienie działania przedmiotowego rejestru.

Jednocześnie mając na uwadze postulaty zgłaszane przez środowisko rybackie, w projektowanej regulacji konieczne jest stworzenie regulacji pozwalającej na wymiany przyznanej w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej na inną indywidualną kwotę połowową innego armatora statku rybackiego oraz swobodnego przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy statkami tego samego armatora, który jest jednocześnie ich właścicielem.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

09.09.2017 13:20

Zmiana dotychczasowego podziału na trzech Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w jeden organ przyniesie znaczące korzyści:
- połączenie obecnie funkcjonujących trzech Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku
i Szczecinie w jeden centralny organ administracji rybackiej – Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w sposób znaczący usprawni prace morskich służb kontrolnych;
- ujednolicone zostaną procedury kontroli i inspekcji rybołówstwa morskiego poprzez wdrożenie jednolitych standardów działania oraz ich efektywny nadzór, w szczególności założenie to dotyczy jednolitego podejścia do działań kontrolnych oraz jednolitego podejścia do kwestii związanych z egzekwowaniem przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE;
- realizacja połączenia OIRM odbędzie się z wykorzystaniem obecnych zasobów ludzkich - zmiany wywołane reorganizacją będą uwzględniały postulat budowania nowej organizacji w oparciu o optymalne wykorzystanie pracowników zatrudnionych obecnie w poszczególnych inspektoratach rybołówstwa morskiego;
- wykorzystane zostaną również istniejące lokalizacje jednostek terenowych - przy wyborze lokalizacji brane będą pod uwagę jedynie lokalizacje, w których obecnie znajdują się siedziby zarówno okręgowych, jak i terenowych oddziałów inspektoratów rybołówstwa morskiego. Ewentualnie zostaną powołane dodatkowe inspektoraty w portach lub przystaniach, w których stacjonuje dużo statków rybackich;
- siedziba Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego powinna znajdować się w miejscowości nadmorskiej. Najlepsze z logistycznego punktu widzenia lokalizacje to Słupsk, Szczecin albo Gdynia, są to bowiem dotychczasowe siedziby okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego. Dystans geograficzny nie odgrywa znaczącej roli
z perspektywy realizacji procesów połączenia, a następnie prowadzenia kontroli i inspekcji z uwagi na możliwość wdrożenia rozwiązań technologicznych wspierających takie działania;
- powoływanie i odwoływanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego będzie w kompetencjach ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego również powoływał będzie minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Zmiana ustawy o rybołówstwie morskim.

Zmiana dotychczasowego podziału na trzech Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w jeden organ przyniesie znaczące korzyści:
- połączenie obecnie funkcjonujących trzech Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Słupsku i Szczecinie w jeden centralny organ administracji rybackiej – Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w sposób znaczący usprawni prace morskich służb kontrolnych;
- ujednolicone zostaną procedury kontroli i inspekcji rybołówstwa morskiego poprzez wdrożenie jednolitych standardów działania oraz ich efektywny nadzór, w szczególności założenie to dotyczy jednolitego podejścia do działań kontrolnych oraz jednolitego podejścia do kwestii związanych z egzekwowaniem przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa UE;
- realizacja połączenia OIRM odbędzie się z wykorzystaniem obecnych zasobów ludzkich - zmiany wywołane reorganizacją będą uwzględniały postulat budowania nowej organizacji w oparciu o optymalne wykorzystanie pracowników zatrudnionych obecnie w poszczególnych inspektoratach rybołówstwa morskiego;
- wykorzystane zostaną również istniejące lokalizacje jednostek terenowych - przy wyborze lokalizacji jednostek terenowych brane będą pod uwagę jedynie lokalizacje, w których obecnie znajdują się siedziby zarówno okręgowych, jak i terenowych oddziałów inspektoratów rybołówstwa morskiego. Ewentualnie zostaną powołane dodatkowe inspektoraty w portach lub przystaniach, w których stacjonuje dużo statków rybackich;
- siedziba Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego zostanie wskazana przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
- powoływanie i odwoływanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego będzie w kompetencjach ministra właściwego do spraw rybołówstwa. Zastępców Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego również powoływał będzie minister właściwy do spraw rybołówstwa na wniosek Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Dodatkowo w ustawie o rybołówstwie morskim:

- stworzenie możliwości wymiany przyznanej w specjalnym zezwoleniu połowowym indywidualnej kwoty połowowej na inną indywidualną kwotę połowową innego armatora statku rybackiego;
- umożliwienie przekazywania indywidualnych kwot połowowych pomiędzy statkami tego samego armatora, który jest jednocześnie ich właścicielem;
- dokonanie zmian o charakterze porządkującym w przepisach dotyczących rejestru statków rybackich.


do góry