Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

26.04.2019 09:00 -

Obowiązujące rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 3 stycznia 1996 r. (Dz. U. Nr 4, poz. 29) nie uwzględnia zmian zaistniałych od czasu jego wydania, związanych z wykupami gruntów Świętokrzyskiego Parku Narodowego (dalej także jako „Park”) i korektami stanu posiadania, a także z podziałem administracyjnym kraju (likwidacją województwa kieleckiego). Ponadto niektóre z zabudowanych nieruchomości (łącznie ok. 5 ha) w granicach Parku bezpowrotnie utraciły wartości przyrodnicze (istnienie obiektów architektury – budynków wraz z siecią ciągów komunikacyjnych).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

26.04.2019 09:00 -

Rozwiązaniem dla zaistniałego problemu będzie uporządkowanie stanu prawnego poprzez dokonanie aktualizacji danych ewidencyjnych dotyczących nieruchomości znajdujących się w obszarze Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz w obszarze jego otuliny. Z uwagi na zmiany w podziale administracyjnym kraju konieczna jest także zmiana w zakresie lokalizacji Parku, w odniesieniu do województwa, wskazanie danych zgodnych z obowiązującym podziałem administracyjnym.
Projekt niniejszego rozporządzenia, dzięki enumeratywnemu wyliczeniu wszystkich nieruchomości znajdujących się w granicach Parku i w granicach jego otuliny oraz opisaniu granicy Parku i jego otuliny w formie wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych, pozwoli na precyzyjne określenie obszaru Parku i jego otuliny oraz określenie przebiegu ich granic. Jednoznaczne określenie wskazanych granic jest istotne z punktu widzenia działań podejmowanych przez Dyrektora Parku, w tym odnoszących się do jego współdziałania z innymi organami w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących zagospodarowania terenu otuliny Parku. Stanowi to ważny element ochrony zasobów Parku przed zagrożeniami zewnętrznymi. Jednocześnie z granic Parku zostaną wyłączone nieruchomości, które bezpowrotnie utraciły wartości przyrodnicze.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

26.04.2019 09:00 -

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

26.04.2019 09:00 - Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

26.04.2019 09:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

26.04.2019 09:00 -

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

26.04.2019 09:00 - II kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

26.04.2019 09:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

26.04.2019 09:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego


do góry