Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

18.04.2019 17:00 -

Obowiązywanie przepisu, który zawiera odesłanie do nieobowiązującego aktu prawnego, a ponadto stanowi przekroczenie delegacji ustawowej.
Istnienie regulacji, którą uznać należy za zbędną w świetle samodzielności (normatywnego wyodrębnienia) przepisów dotyczących realizowania przez CBA czynności kontrolnych oraz konieczności zapewnienia jednolitości przepisów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

18.04.2019 17:00 -

Uchylenie przepisu § 9 obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz.U. Nr 165, poz. 1171), z uwagi na występujące w nim odesłanie do nieobowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Wejście w życie projektu spowoduje eliminację przepisu  niezgodnego z obowiązującym stanem prawnym.
Nie przewiduje się oddziaływania na życie społeczne nowych regulacji prawnych.
Z uwagi na techniczno-legislacyjny charakter wprowadzanej zmiany nie przewiduje się mierzenia efektów nowej regulacji prawnej.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

18.04.2019 17:00 - Koordynator Służb Specjalnych

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

18.04.2019 17:00 - Maciej Wąsik Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

18.04.2019 17:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

18.04.2019 17:00 - Koordynator Służb Specjalnych

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

18.04.2019 17:00 - III kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

18.04.2019 17:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

18.04.2019 17:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przygotowywania, prowadzenia i dokumentowania czynności kontrolnych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego


do góry