Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

01.02.2017 11:00 -

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego Polska (MKSC) jest niewielką, tradycyjną organizacją międzynarodową, której Polska jest członkiem od dnia 9 października 1998 r. Celem MKSC jest promowanie współpracy międzynarodowej w zakresie stanu cywilnego oraz podejmowanie działań obliczonych na harmonizację właściwych przepisów prawa osobowego, rodzinnego oraz międzynarodowego prywatnego w państwach członkowskich. Cel ten miał być osiągany przez m.in. przekazywanie informacji o odpowiednich przepisach prawnych, sporządzanie ekspertyz na potrzeby państw członkowskich, opracowywanie konwencji oraz rekomendacji. Jednak na przestrzeni ostatnich lat można było zaobserwować, iż korzyści z uczestnictwa w MKSC, szczególnie w zakresie wymiany wiedzy i rozwiązywania trudnych transgranicznych problemów, są niewielkie, a niska efektywność prac MKSC oraz podjęcie przez inne organizacje międzynarodowe tematów pozostających w sferze jej zainteresowania prowadzą do trudności w funkcjonowaniu tej organizacji. W ostatnich latach MKSC znajdowała się w kryzysie, który pogłębiał się przez stale zmniejszającą się liczbę państw członkowskich. W latach 2007-2008 z organizacji wystąpiły Austria i Węgry; w 2012 roku - Wielka Brytania, w 2014 roku - Włochy, Portugalia i Chorwacja oraz w 2015 roku - Niemcy, które były jednym z bardziej aktywnych państw i od dawna dążyły do zmian w sposobie działania organizacji. Wielka Brytania, Niemcy i Włochy to kraje, z którymi współpraca w ramach MKSC była najefektywniejsza z uwagi na dużą liczbę naszych obywateli je zamieszkujących i korzystających z tamtejszych regulacji w zakresie prawa rodzinnego i rejestracji stanu cywilnego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

01.02.2017 11:00 -

W związku z brakiem wymiernych korzyści związanych z członkostwem Polski w MKSC proponowane jest wystąpienie z organizacji. Zgodnie z art. 3 regulaminu MKSC przyjętego 16 września 2015 r. w Strasburgu, każde Państwo członkowskie może wystąpić z MKSC powiadamiając o wystąpieniu Konfederację Szwajcarską, która podaje je do wiadomości każdemu z Państw członkowskich. Wystąpienie wywołuje skutek po upływie sześciu miesięcy od daty powiadomienia. Biorąc pod uwagę, iż obecnie tj. w latach 2016 – 2017, trwa polska prezydencja w MKSC, proponuje się wystąpienie z organizacji z końcem polskiej prezydencji, czyli z końcem 2017 r.  Oznacza to że decyzja Rządu Polskiego w sprawie i powiadomienie Konfederacji Szwajcarskiej  przez Ministra Spraw Zagranicznych  o wystąpieniu Polski z MKSC powinno nastąpić przed 30 czerwca 2017 r.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

01.02.2017 11:00 - MSWiA

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

01.02.2017 11:00 - Tomasz Zdzikot Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

01.02.2017 11:00 - projekty innych dokumentów rządowych

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

01.02.2017 11:00 - MSWiA

Typ dokumentu

01.02.2017 11:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

01.02.2017 11:00 -

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej z Międzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego