Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

20.07.2016 11:00 -

Projekt rozporządzenia jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 72 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), która nakłada obowiązek określenia maksymalnej ilości i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.
Wymaga zaznaczenia, iż wydanie przedmiotowego rozporządzenia wynika z dokonanej nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw), która zmieniła brzmienie art. 72 ustawy.
Brak określenia maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. uniemożliwia przeprowadzenie aukcji w ramach nowego systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii w 2016 r.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

20.07.2016 11:00 -

Określenie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. umożliwi przeprowadzenie pierwszych aukcji w ramach nowego systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii w 2016 r.
Przy określeniu maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, zostaną wzięte pod uwagę:
1) politykę energetyczną państwa oraz dotychczasowy udział energii i paliw wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii zużywanych w energetyce oraz w transporcie;
2) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, jak również zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych;
3) potrzebę ochrony środowiska naturalnego, w tym zmniejszenia zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego, a także redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w szczególności metanu;
4) potrzebę zapewnienia zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi;
5) cele gospodarcze i społeczne, w tym udział wykorzystywanych technologii do wytwarzania energii lub paliw z odnawialnych źródeł energii w tworzeniu nowych miejsc pracy;
6) potrzebę efektywnego wykorzystania energii pierwotnej uzyskanej w wyniku jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła, chłodu, lub paliw pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

20.07.2016 11:00 - ME

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

20.07.2016 11:00 - Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

20.07.2016 11:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

20.07.2016 11:00 - ME

Typ dokumentu

20.07.2016 11:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

20.07.2016 11:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.


do góry