Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

17.10.2016 14:43 - WYCOFANY

Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)

17.10.2016 14:43 -

Przedmiotowy projekt założeń stanowi część pakietu „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Celem projektu jest oczekiwana przez przedsiębiorców poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika. W trakcie przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projektu założeń, zweryfikowano zasadność projektowanych rozwiązań, ich kompleksowość a przede wszystkim poddano analizie kwestię zapewnienia bezpieczeństwa pracownikowi w zakresie ustalania wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych przy założeniu skrócenia okresu przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz jego akt osobowych. Efektem prowadzonych konsultacji stało się wypracowanie koncepcji, która chroni pracownika, ale także pozwala zmniejszyć poziom obciążeń pracodawcy. W związku z powyższym, z uwagi na pilność wprowadzenia powyższych zmian, zasadnym jest zaprzestanie dalszych prac nad projektem założeń projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw  i dalsze procedowanie projektu ustawy.