Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

19.02.2016 09:00 -

W obecnym stanie prawnym przepisy ustanawiają jedynie okres, za który organ rentowy może żądać zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od osoby, która to świadczenie pobrała tj. 3 lata wstecz od ostatniej wypłaty (pobrania) świadczenia, nie przewidują natomiast okresu przedawniania, po upływie którego Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie ma możliwości żądania zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
Wprawdzie z art. 84 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wynika, że należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, jednakże bieg powyższego terminu rozpoczyna się dopiero od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności.
W konsekwencji organ rentowy nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem przedawnienia do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

19.02.2016 09:00 -

Z uwagi na fakt, że  organ rentowy nie jest ograniczony jakimkolwiek terminem przedawnienia do wydania decyzji zobowiązującej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń proponuje się nowelizację ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) polegającą na dodaniu ust. 7a do art. 84, regulującego instytucje przedawniania w zakresie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ten sposób, że w przypadku ubezpieczanego, decyzja zobowiązująca do zwrotu kwoty nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie może być wydana później niż w terminie 5 lat od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie. Rozwiązanie to ma charakter komplementarny w stosunku do obecnie obowiązującej regulacji, która przewiduje, że należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji ustalającej te należności. Proponowana regulacja będzie zawierać także przepis przejściowy, na mocy którego z dniem wejścia w życie ustawy organ rentowy nie wydaje decyzji ustalającej należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez ubezpieczonego jeżeli od ostatniego dnia okresu, za który pobrano nienależne świadczenie upłynął termin 5 lat. Wszystkie postępowania wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną w sprawach objętych zakresem regulacji przejściowej podlegają umorzeniu.
Oczekiwanym efektem wejścia w życie regulacji będzie ochrona pewności i stabilności porządku prawnego oraz wykluczenie roszczeń organu rentowego, które wobec upływu znacznego okresu czasu od daty ich powstania w momencie spełnienia byłyby oderwane od faktycznej sytuacji ubezpieczonego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

19.02.2016 09:00 - MRPiPS

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

19.02.2016 09:00 - Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

19.02.2016 09:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

19.02.2016 09:00 - MRPiPS

Typ dokumentu

19.02.2016 09:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

19.02.2016 09:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych


do góry