Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą "Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030"
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

11.06.2018 16:00 -

Realizacja przepisów art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 15 września 2017 r o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909 i 2371).

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

11.06.2018 16:00 -

Strategicznym celem rządowego Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.
Nastąpi to poprzez:
a) zwiększenie liczby wolontariuszy, którzy w sposób systematyczny i długoterminowy angażują się w działania obywatelskie,
b) rozwój różnorodnych form wolontariatu charakteryzujących się wysoką jakością prowadzonych działań, oferowanych obywatelom przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne,
c) wzrost skuteczności działania koordynatorów wolontariatu w organizacjach współpracujących z wolontariuszami,
d) pozytywną zmianę postrzegania wolontariatu i wzrost świadomości otoczenia w zakresie zasad organizowania wolontariatu i włączania się obywateli w działania ochotnicze.

Korpus Solidarności jest programem opartym na modelu wolontariatu długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Wsparcie tej formy wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych. Proponowane wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność. Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.
W efekcie wzmocnienia wolontariuszy i organizatorów wolontariatu uczestniczących w Programie, realną pomocą objęte zostaną osoby i środowiska oczekujące wparcia. Wszystkie podejmowane działania mają bowiem na celu wzrost wrażliwości na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie, wzrost gotowości do wzajemnej pomocy, a w efekcie do wzrostu solidarności międzyludzkiej oraz zaufania społecznego. Taka postawa skutkować będzie promocją wolontariatu, zachęci do wstąpienia w szeregi wolontariuszy, spowoduje, że z pomocy wolontariuszy korzystać będą także inne środowiska i grupy społeczne zainteresowane współpracą.

Program będzie wdrażał rozwiązania gwarantujące długofalowe wsparcie rozwoju wolontariatu w Polsce.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

11.06.2018 16:00 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

11.06.2018 16:00 - Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów

Rodzaj dokumentu

11.06.2018 16:00 - projekty innych dokumentów rządowych

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

11.06.2018 16:00 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

11.06.2018 16:00 - II kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

11.06.2018 16:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

11.06.2018 16:00 -

Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030