Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 1 września 2011 – 4 grudnia 2015

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

29.10.2015 16:00 -

Rada Ministrów podjęła decyzję o podwyższeniu od 1 stycznia 2016 roku uposażeń funkcjonariuszy. W związku z powyższym w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok ujęto dodatkowe środki przeznaczone na uposażenia policjantów, co umożliwi podwyższenie tych uposażeń o 4,61%, w stosunku do 2015 roku.
Dodatkowe środki spowodują wzrost przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów, co przełoży się na zmianę wysokości wskaźnika wielokrotności, określającego ww. uposażenie.
Planowane wprowadzenie nowej wielokrotności kwoty bazowej określającej wysokość przeciętnego miesięcznego uposażenia policjantów spowoduje określenie jej na poziomie wysokości środków przeznaczonych na ww. uposażenia, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

29.10.2015 16:00 -

W związku z planowanymi podwyżkami uposażeń od 1 stycznia 2016 roku, które spowodują wzrost przeciętnego uposażenia policjantów, istnieje potrzeba ustalenia nowego, podwyższonego wskaźnika wielokrotności w przedmiotowym projekcie rozporządzenia Rady Ministrów.
Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów z 2,87 do 3,00 (nastąpi wzrost o 0,13), z dokonaniem zastrzeżenia w uzasadnieniu do projektu, że zwiększenie środków na nagrody roczne dla policjantów nastąpiłoby w budżecie na 2017 rok.
Celem proponowanych regulacji jest podniesienie poziomu satysfakcji z tytułu pełnionej służby w Policji. Należy wskazać, że będą one również stanowiły dodatkowy czynnik motywacyjny do podejmowania służby w Policji.
Przedmiotowy projekt rozporządzenia uchyli obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów (Dz. U. poz. 448).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

29.10.2015 16:00 - MSW

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

29.10.2015 16:00 - Grzegorz Karpiński Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

29.10.2015 16:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

29.10.2015 16:00 - MSW

Typ dokumentu

29.10.2015 16:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

29.10.2015 16:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów


do góry