Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

24.11.2017 12:00 -

W Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 (Kpgo 2022) rekomendowane jest podjęcie działań w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289) w celu wyeliminowania zidentyfikowanych problemów:
1. ograniczony nadzór gmin nad właściwym postępowaniem z odpadami komunalnymi spowodowany wyborem łącznego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów;
2. możliwość ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców, co utrudnia gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz może prowadzić do podwyższenia kosztów systemu (przeszacowanie kosztów odbioru odpadów komunalnych);
3. zbyt mała ilość odpadów zbieranych selektywnie.

Ponadto planowane są zmiany w ww. ustawie, które przyczynią się do usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Zmiany zostały zidentyfikowane w związku ze skargami i zapytaniami właścicieli nieruchomości, zarządzających gminami, a także interpelacjami i zapytaniami poselskimi.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

24.11.2017 12:00 -

Rekomendowane są następujące rozwiązania:
1. wzmocnienie kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami dobierającymi odpady komunalne, przez:
a) wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu,
b) uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania;
2. zwiększenie zachęty do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w szczególności przez urealnienie różnicy między stawką opłaty za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i stawką opłaty w przypadku kiedy obowiązek selektywnego zbierania odpadów nie jest realizowany;
3. zmiany w zakresie zasad ustalania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Na obecnym etapie prac rozważane są różne rozwiązania;
4. zmiana w zakresie umożliwienia gminie powierzania zadań związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi organom wskazanym w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
5. wprowadzenie możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy;
6. dodanie przepisu regulującego kwestie zwrotu lub naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególnych przypadkach np. umożliwiający stwierdzenie nadpłaty w przypadku śmierci właściciela nieruchomości;
7. wprowadzenie mechanizmów, dzięki którym środki pozyskiwane przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą faktycznie wykorzystywane na pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
8. doprecyzowanie w przepisach ustawy czasu na składanie korekt do sprawozdań i określenie terminu złożenia końcowego sprawozdania przez podmiot odbierający odpady komunalne do gminy, przez gminę do urzędu marszałkowskiego i przez urząd marszałkowski do Ministra Środowiska. Zaproponowany zostanie termin roku od przygotowania, po którym nie będą uwzględniane przesyłane korekty sprawozdań;
9. dodanie przepisu w zakresie 3-letniego okresu zakazu wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w odniesieniu do przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru działalności regulowanej;
10. wprowadzenie obowiązku aktualizacji danych w deklaracji tylko raz w miesiącu;
11. wzmocnienie kontroli jednostek samorządu terytorialnego nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzoru nad podmiotami odbierającymi odpady.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

24.11.2017 12:00 -

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

24.11.2017 12:00 - Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

24.11.2017 12:00 - projekty ustaw

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

24.11.2017 12:00 -

Typ dokumentu

24.11.2017 12:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

24.11.2017 12:00 -

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach


do góry