Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

05.02.2018 11:00 -

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 jest aktem wykonawczym do art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60). Stosownie do ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, projekt programu badań statystycznych, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, jest ustalany corocznie, na każdy następny rok i przedstawiany Radzie Ministrów przez Radę Statystyki.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

05.02.2018 11:00 -

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019 obejmuje badania prowadzone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ministrów, kierowników naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, jak również badania realizowane wspólnie przez służby statystyki publicznej z innymi naczelnymi lub centralnymi organami administracji rządowej. Badania te będą realizowane na podstawie informacji zbieranych na zasadach dobrowolności albo obligatoryjnie w formie sprawozdawczości bieżącej w 2019 r., sprawozdawczości rocznej z danymi za rok 2019, przekazywanej przez podmioty w roku 2020 oraz wskazanych danych za lata poprzednie.
Pozyskiwane w ramach badań wynikowe informacje statystyczne pozwolą na ustalenie podstawowych wielkości i wskaźników, do których ogłaszania, na podstawie odrębnych przepisów, jest obowiązany Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

05.02.2018 11:00 - GUS

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

05.02.2018 11:00 - Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego

Rodzaj dokumentu

05.02.2018 11:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

05.02.2018 11:00 - GUS

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

05.02.2018 11:00 - I kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

05.02.2018 11:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

05.02.2018 11:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019


do góry