Rejestr zmian

Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia​
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

02.09.2019 11:00 -

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia zostanie wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38). Zgodnie z tymi przepisami odznaki honorowe za zasługi w działalności państwowej lub społecznej na rzecz rozwoju określonej dziedziny gospodarki narodowej lub administracji są ustanawiane, w drodze rozporządzenia, przez Radę Ministrów. Organy ustanawiające odznakę ustalają jej wzór oraz zasady i tryb jej nadawania i noszenia.
Konieczność opracowania projektu rozporządzenia wynika z potrzeby ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, która stanowić będzie zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za zasługi dla ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Uprawnionymi do otrzymania odznaki będą:
1) funkcjonariusze i pracownicy Agencji Wywiadu, w przypadku których odznaka będzie przyznawana za szczególne osiągnięcia w służbie lub pracy na rzecz ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa,
2) inne osoby oraz instytucje i przedsiębiorcy, w przypadku których odznaka będzie przyznawana w uznaniu za szczególne działanie na rzecz ochrony bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

02.09.2019 11:00 -

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia określi:
1) podmioty uprawnione do otrzymania Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu,
2) wzór tej odznaki (różny w przypadku odznaki nadawanej funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Wywiadu i innym osobom oraz odznaki nadawanej instytucjom i przedsiębiorcom),
3) wzór wpinki otrzymywanej przez osobę wyróżnioną wraz z odznaką,
4) wzory legitymacji stwierdzających nadanie odznaki,
5) wzory wniosków o nadanie odznaki,
6) zasady nadawania i noszenia odznaki.
Projekt przewiduje, że Odznakę Honorową Agencji Wywiadu będzie nadawał Szef Agencji Wywiadu z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra kub kierownika urzędu centralnego oraz kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Wywiadu. Odznaka będzie wręczana uroczyście przez Szefa Agencji Wywiadu (lub osobę przez niego upoważnioną) z okazji Narodowego Święta Niepodległości lub z okazji Święta Agencji Wywiadu.
Odznaka będzie noszona na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach, a otrzymywana wraz z nią wpinka w lewej klapie ubioru, przy czym niedopuszczalne będzie jednoczesne noszenie odznaki i wpinki. Odznaka albo wpinka będą noszone przez osoby wyróżnione w szczególności podczas uroczystości państwowych z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezesa Rady Ministrów, podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i Święta Agencji Wywiadu, uroczystości wręczania odznak, orderów i odznaczeń, a także innych uroczystości państwowych, stosownie do zaleceń ich organizatora.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

02.09.2019 11:00 - Koordynator Służb Specjalnych

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

02.09.2019 11:00 - Maciej Wąsik Sekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

02.09.2019 11:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

02.09.2019 11:00 - Koordynator Służb Specjalnych

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

02.09.2019 11:00 - IV kwartał 2019 r.

Typ dokumentu

02.09.2019 11:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

02.09.2019 11:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Agencji Wywiadu, określenia jej wzoru oraz zasad nadawania i noszenia​


do góry