Rejestr zmian

Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Powrót
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
Nazwa Data Stara wartość Nowa wartość

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

27.07.2018 14:00 -

Przedmiotowy projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092).
Propozycje weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń zawartych w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów przyjęła Rada Ministrów, a następnie przekazała Radzie Dialogu Społecznego. Rada Dialogu Społecznego nie uzgodniła w terminie do dnia 15 czerwca br. wysokości kwot, o których mowa wyżej. W związku z tym, Rada Ministrów ustala te kwoty, w drodze rozporządzenia, na poziomie nie niższym niż wynika to z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

27.07.2018 14:00 -

Rozporządzenie określa wysokość dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiące podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku dla opiekuna na poziomie wynikającym z propozycji przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu

27.07.2018 14:00 - MRPiPS

Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu

27.07.2018 14:00 - Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu

Rodzaj dokumentu

27.07.2018 14:00 - projekty rozporządzeń

Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM

27.07.2018 14:00 - MRPiPS

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM

27.07.2018 14:00 - III kwartał 2018 r.

Typ dokumentu

27.07.2018 14:00 - D – pozostałe projekty

Tytuł projektu

27.07.2018 14:00 -

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna