Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUD325
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., przewiduje nałożenie wielu nowych obowiązków na dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, m.in. w zakresie utrzymania śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym w stanie zapewniającym bezpieczną żeglugę, realizacji inwestycji w zakres budowy, przebudowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych i inwestycyjnych.
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne przewiduje także przeniesienie znacznej liczby pracowników
z regionalnych zarządów gospodarki wodnej do urzędów żeglugi śródlądowej, które to obecnie zatrudniają średnio po kilka do kilkunastu osób.
Ponadto, w resorcie żeglugi śródlądowej planowana jest realizacja inwestycji na śródlądowych drogach wodnych
o szczególnym znaczeniu transportowym, w szczególności w zakresie budowy, przebudowy oraz modernizacji tych dróg wodnych, co ma zapewnić rozwój żeglugi śródlądowej w Polsce.
Obecna struktura urzędów żeglugi śródlądowej nie jest przystosowana do wykonywania nowych, ww. zadań. Na dzień dzisiejszy ustawowe  zadania określone w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1458, z późn. zm.) wykonuje osiem urzędów żeglugi śródlądowej z siedzibami w Gdańsku, Bydgoszczy, Giżycku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu, Kędzierzynie-Koźlu oraz Krakowie. W myśl art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, obsługę finansowo-księgową urzędów żeglugi śródlądowej sprawuje główny księgowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. Z uwagi na znaczne zwiększenie liczby spraw finansowo-księgowych, w tym związanych z obsługą, przenoszonych z regionalnych zarządów gospodarki wodnej, pracowników, dokonywaniem czynności związanych z wykonywaniem nowych zadań, m.in. w zakresie inwestycji na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, występuje duże prawdopodobieństwa zagrożenia dla prowadzenia prawidłowej i sprawnej obsługi finansowo-księgowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw żeglugi oraz urzędów żeglugi śródlądowej przez jednego głównego księgowego.
W urzędach żeglugi śródlądowej wraz ze wzrostem liczby pracowników od 1 stycznia 2018 r. oraz w związku
z wykonywaniem nowych zadań znacznie zwiększy się także liczba spraw administracyjno-kadrowych. Obsługa tak znacznej liczby spraw wymaga zapewnienia obsługi w tym zakresie w poszczególnych urzędach żeglugi śródlądowej. Obecnie funkcje administracyjne oraz zarządcze w urzędach żeglugi śródlądowej, co do zasady, pełnią osoby wykonujące także funkcję obsługi finansowo-księgowej, kadrowej oraz w niektórych przypadkach także inne funkcje merytoryczne. W związku z tym w terenowej administracji żeglugi śródlądowej występują potrzeby kadrowe niezbędne do prawidłowej i sprawnej obsługi urzędów.
W związku z planowanym rozwojem żeglugi śródlądowej w Polsce, znacznym zwiększeniem liczby zadań realizowanych przez urzędy żeglugi śródlądowej oraz zwiększeniem liczby pracowników tych jednostek, powstaje konieczność wzmocnienia istniejącej terenowej administracji żeglugi śródlądowej i jej reorganizacji.
W kontekście nałożonych nowych obowiązków na dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej, mając na względzie racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, niezbędne jest przeprowadzenie reorganizacji urzędów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej zakłada dokonanie zmian organizacyjnych mających na celu wzmocnienie urzędów żeglugi śródlądowej i przystosowanie ich do wykonywania nowych zadań, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego dostępu obywateli do świadczonych przez urzędy usług publicznych oraz prawidłowej ich realizacji.
W związku z powyższym planowane jest wzmocnienie, w celu wykonywania nowych zadań, 3 urzędów (w Szczecinie, Wrocławiu i Bydgoszczy), przy pozostawieniu, co do zasady, dotychczas wykonywanych zadań w pozostałych jednostkach przekształcanych w delegatury.
Przekształcenie Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Gdańsku, Giżycku, Warszawie, Krakowie, Kędzierzynie-Koźlu
w delegatury ma na celu, w związku z wykonywaniem nowych zadań nałożonych na urzędy żeglugi śródlądowej w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ograniczenie kosztów tych podmiotów m.in. w zakresie zapewnienia niezbędnej obsługi kadrowej, księgowej, administracyjnej, prawnej, zarządczej, zamówień publicznych, informacji niejawnych i spraw obronnych, która będzie realizowana dla delegatur w Urzędach Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy i Wrocławiu. Przyjęcie takiego rozwiązania zminimalizuje koszty związane z koniecznością dodatkowego zatrudnienia pracowników w celu obsługi urzędów.
Należy wskazać, że nowe, ważne i skomplikowane zadania, w szczególności w zakresie planowanych inwestycji
na śródlądowych drogach wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym (obejmujących przede wszystkim rzekę Wisłę i Odrę), przewidziane są do realizacji przez dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. W związku z tym wskazana jest koncentracja kompetencji w dwóch organach administracji żeglugi śródlądowej - Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy oraz Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu (na odcinku rzeki Odry górnej i swobodnie płynącej planowa jest realizacja największej liczby inwestycji).
Z uwagi na specyfikę obecnie funkcjonującej administracji żeglugi śródlądowej w Polsce w zakresie podziału kompetencji i wykonywania niektórych zadań o charakterze centralnym wyłącznie przez Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie, w tym m.in. w zakresie obsługi systemu usług informacji rzecznej (RIS) oraz centralnej komisji egzaminacyjnej, rozpatrywania skarg pasażerów, prowadzenia bazy informacji o statkach, członkach załóg statków oraz o stanie śródlądowych dróg wodnych, zasadne jest utrzymanie odrębności tego organu administracji publicznej jako urzędu. Ponadto, odcinki dróg wodnych pozostające w administracji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowią połączenia śródlądowych dróg wodnych z drogami wodnymi o znaczeniu międzynarodowym, które są obecnie najintensywniej eksploatowane przez armatorów.
Warto dodać, że wyłącznie Dyrektorzy Urzędów Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie, pełnią funkcję organów inspekcyjnych, powołanych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Dodatkowo tylko te organy pełnią funkcję w zakresie pomiarów statków.
W celu przekształcenia poszczególnych urzędów żeglugi śródlądowej w delegatury, w tym dokonania zmian organizacyjnych w urzędach, polegających m.in. na przeniesieniu obsługi finansowo-księgowej z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do urzędów żeglugi śródlądowej, ustalenia właściwości miejscowej i rzeczowej urzędów oraz delegatur konieczna jest zmiana ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Proponowane w niniejszej ustawie rozwiązania zapewnią lepszy poziom planowanych do wykonania zadań nałożonych na terenową administrację żeglugi śródlądowej w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolą dostosować obecnie funkcjonującą strukturę do nowych zadań, aktualnych potrzeb oraz rzeczywistych uwarunkowań.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMGMiŻŚ
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Moskwa Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMGMiŻŚ
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 czerwca 2018 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-
Data modyfikacji : 05.07.2018
Rejestr zmian