BIP Rady Ministrów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r99662948026133,Projekt-ustawy-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-ulatwienia-zwalczania-chorob-za.html
2020-10-26, 08:56
Numer projektuUD122
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Głównym celem projektowanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Bezpośrednim powodem podjęcia prac legislacyjnych jest potrzeba uszczegółowienia przepisów prawnych obowiązujących w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz wskazania dodatkowych działań niezbędnych do skutecznego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i zapobiegania rozprzestrzeniania się takich chorób, a także doprecyzowania adresatów, którzy będą zobowiązani do podjęcia tych działań.
Zaproponowane w projektowanej ustawie zmiany mają na celu uniknięcie w przyszłości problemów, jakie obecnie napotyka Inspekcja Weterynaryjna w trakcie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zmian legislacyjnych wymaga 6 niżej wymienionych ustaw.
Zmiana przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) ma na celu usprawnienie pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie identyfikacji podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną. Wprowadzenie możliwości nakładania przez organy Inspekcji Weterynaryjnej nakazów, zakazów i ograniczeń usprawni i zwiększy efektywność działań tych organów związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt. Wprowadzenie sankcji administracyjnych za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń nałożonych w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, w tym również kar pieniężnych, zwiększy skuteczność ich egzekwowania, a tym samym przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ponadto uregulowanie kwestii wypłaty odszkodowań za zwierzęta, którym w związku z nałożonymi restrykcjami nie można zapewnić odpowiednich warunków utrzymywania umożliwi prowadzenie produkcji zwierzęcej bez zwiększonych strat finansowych ponoszonych przez producentów.
Zamieszczenie w rejestrze podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną niepowtarzalnego numeru ewidencyjnego PESEL albo numeru identyfikacyjnego REGON usprawni identyfikację podmiotów nadzorowanych i pozwoli na skuteczne powiązanie danego podmiotu z działalnością prowadzoną na terenie całej Polski.
Zmiana ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2015 r. poz. 1172, z późn. zm.) ma na celu zwiększenie skuteczności nadzoru nad systemem identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz poprawę wdrożenia przepisów dyrektywy Rady 2008/71/WE z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie identyfikacji i rejestracji świń (Dz. Urz. UE L 213 z 08.08.2008, str. 31).  Oczekuje się, że wprowadzane zmiany uszczelnią system identyfikacji i rejestracji zwierząt, w szczególności świń, dzięki czemu poprawi się wiarygodność danych w zarejestrowanych w tym systemie.
Zmiana ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807, z późn. zm.) jest związana z koniecznością umożliwienia nadawania odpowiedniego numeru identyfikacyjnego podmiotom prowadzącym działalność nadzorowaną, rejestrowanym w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1577, z późn. zm.) ma na celu dostosowanie przepisów krajowych do obowiązujących przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiająca przepisy o wymaganiach zdrowotnych dla zwierząt regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi).
Zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) maja na celu dodanie wyjątku od ogólnego zakazu zabijania zwierząt, umożlwiającego zabicie lub poddanie ubojowi zwierząt gospodarskich w celu ograniczenia ich populacji w gospodarstwie, jeśli na skutek stosowania nakazów, zakazów i ograniczeń wydanych na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, z uwagi na wzrost liczby, wieku lub masy zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie nie jest możliwe spełnianie przy utrzymywaniu tych zwierząt, wymagań dotyczących utrzymywania tych zwierząt. Zwierzęta te ze względu na ich dobrostan nie mogą być nadal utrzymywane przez ich właściciela ze względu na np. zbyt duży przyrost masy ciała.
Mając na względzie obecną sytuację epizootyczną na terytorium Rzeczypospolitej Polski, w ustawie przewidziane zostały również zmiany mające na celu zapewnienie odpowiednich środków finansowych na realizację „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015–2018, wprowadzonego na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 (Dz. U. poz. 517, z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 57e ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Konieczne jest zatem dokonanie zmiany limitów określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 470).

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMRiRW
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuEwa Lech Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMRiRW
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r. ze zmianami
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.09.2016
Rejestr zmian