Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD129
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie realizacji obowiązku opieki przez zaspokojenie potrzeb materialnych osób, które same nie są w stanie ich zaspokoić. Celem jest też poprawa efektywności egzekwowania przez osoby uprawnione świadczeń alimentacyjnych oraz wyeliminowanie aktualnych i niepożądanych zjawisk w postaci celowego uchylania się osób zobowiązanych do alimentacji od prawnego obowiązku alimentacji poprzez zatajanie uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zawartych w „Informacji o realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w 2014 r.” (dostępnej na stronie ww. ministerstwa w zakładce „Fundusz Alimentacyjny”) wynika, że skuteczność działań podjętych wobec dłużników alimentacyjnych wyniosła 8,3%, a łączne wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wyniosły około 1,5 mld zł i były o 1,4% wyższe niż analogiczne wydatki w 2013 r. Z drugiej strony dane statystyczne pozyskane z Prokuratury Krajowej wskazują, że blisko 50% wszczętych postępowań przygotowawczych o czyn z art. 209 § 1 k.k. zostało umorzonych, przy czym podstawą 20% umorzeń była okoliczność, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Nowelizacja art. 209 § 1 k.k. polegająca na rezygnacji ze znamienia „uporczywości” w uchylaniu się od wykonania obowiązki opieki oraz ze znamienia „narażenia uprawnionego na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych” na rzecz bardziej zobiektywizowanego ustalenia w postaci zaległości alimentacyjnej, której łączna wysokość przekracza sumę 3 świadczeń okresowych albo opóźnienia w wykonaniu świadczenia pieniężnego innego niż okresowe dłuższego niż 3 miesiące.
Jednocześnie proponuje się kwalifikowany typ przestępstwa w przypadku narażenia osoby najbliższej lub innej osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych w wyniku uchylania się od świadczeń alimentacyjnych. Przewiduje się wreszcie okoliczności ekskulpujące sprawcę od kary w przypadku dobrowolnego naprawnienia szkody.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMS
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMarcin Warchoł Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMS
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2016 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 07.11.2019
do góry