Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuID247
Tytuł

Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Programu GovTech Polska​ POPRZEDNI TYTUŁ: Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu rządowego „GovTech Polska”

Rodzaj dokumentuprojekty innych dokumentów rządowych
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Obecnie w strukturze polskiego sektora publicznego brak jest komórki skupiającej się na koordynacji wdrażania szeroko pojętych (nie jedynie jako nowoczesne technologie) innowacji do sektora publicznego. W związku z tym, nie zachodzi wystarczająca wymiana wiedzy między komórkami instytucji publicznych, izolując je od obywateli i przedsiębiorców, oraz zwiększając niepewność. Powoduje to, że wiele pomysłów mogących mieć pozytywny wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo pozostaje bez wsparcia Państwa, a potrzeby zarówno sektora publicznego, jak i obywateli często pozostają niezbadane. Skutkuje to spadkiem poczucia podmiotowości wśród obywateli – według CBOS* jedynie 34% twierdzi, że ma możliwość wpływania na sprawy na poziomie krajowym.
Rezultatem jest często sytuacja, w której sektor publiczny ponosi znaczne nakłady na realizację działań, nieodpowiadających realnym potrzebom, lub których cele mogłyby być realizowane niższym kosztem (przykładowo poprzez wykorzystanie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, lub efektywniejszego trybu zamówień publicznych). Problem widoczny jest w szczególności w obszarze nowoczesnych technologii, wiedzy na temat których często brakuje w instytucjach publicznych, a posiadających największy potencjał do poprawy stanu życia obywateli. Użycie nowoczesnych trybów zamówieniowych, metodologii typu hackathon, service jam, service design, design thinking etc. pozwala na szybszą redukcję długu technologicznego i zastosowanie najlepszych rynkowych i międzynarodowych praktyk w obszarze wdrażania najnowszych technologii, jednak narzędzia te nie są powszechnie stosowane.
Budowa sprawnego państwa, w którym obywatele mają realne przełożenie na sprawy publiczne, wymaga zatem skoordynowanych działań, podwyższenia istniejących i uzupełnienia kompetencji, oraz wsparcia finansowego i merytorycznego obecnie prowadzonych działań.
 

*Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 16-23 sierpnia 2018r., na liczącej 1066 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Korzystając z międzynarodowych wzorców, proponuje się stworzenie ogólnopolskiego Programu GovTech Polska (od ang. „Government Technology”), tj. pakietu działań dla sektora publicznego pozwalającego efektywniej wdrażać innowacje zaczerpnięte pomysłami wpływającymi od obywateli, oraz zainspirowanych obserwacjami.
W ramach Programu, wyszczególniono trzy kluczowe obszary działań:
1. Opracowywanie innowacyjnych modeli pozyskiwania od obywateli oraz w ramach instytucji publicznych informacji o potrzebach, oraz sugestiach ich zaspokojenia. Realizowane w ramach Programu Projekty mają na celu wytworzenie efektywnych mechanizmów dialogu ze społeczeństwem pozwalającego na zdobycie wiarygodnych informacji o jego potrzebach oraz wykorzystanie wiedzy o funkcjonowaniu sektora publicznego do ułatwienia wdrażania pomysłów obywateli.
2. Dofinansowywanie lub finansowanie w pełni innowacyjnych projektów usprawniających działanie sektora publicznego ze szczególnym naciskiem na rozwiązania usprawniające interakcje obywateli oraz przedsiębiorców z instytucjami publicznymi.
3. Podnoszenie kompetencji sektora publicznego w zakresie innowacyjności i szerzenie obecnie istniejących w poszczególnych instytucjach dobrych praktyk na całość sektora publicznego, oraz wspieranie obecnie istniejących programów innych instytucji z zakresu innowacyjności poprzez dodatkowe finansowanie, lub wsparcie merytoryczne.
Program jest realizowany (a środki rozdysponowywane) przez istniejący obecnie przy Prezesie Rady Ministrów Zespół ds. Programu GovTech Polska, który od ponad roku testuje metodologię przyjętą przy realizacji Programu. Zakłada ona przede wszystkim podejście modułowe, tj. przeprowadzanie pilotaży poprzedzających wdrożenie danego pomysłu na szerszą skalę minimalizując tym samym ryzyko niepowodzenia oraz oszczędzając środki, które inaczej byłyby wydane na znacznie droższe poprawki do docelowego systemu.
Zespół w celu osiągniecia celów Programu realizuje Projekty, zatwierdzane każdorazowo przez Prezesa Rady Ministrów lub Radę Ministrów, podczas ewaluacji dorocznego sprawozdania Zespołu. Na każdy Projekt składa się faza pilotażowa oraz faza wdrożeniowa, obie trwające mniej więcej rok kalendarzowy i obejmujące całą drogę od pomysłu i inspiracji do funkcjonującego systemu w docelowym kształcie. Po drodze, Projekt jest szeroko konsultowany, oraz pilotowany w ograniczonym zakresie, chyba że z innych względów jest to bezzasadne.
Program kieruje się zasadą maksymalizacji efektu synergii w sektorze publicznym, tj., w jego ramach możliwe jest wspieranie działań podejmowanych przez centralne oraz lokalne instytucje publiczne, a także udzielanie grantów w ramach wcześniej sformułowanych zasad. Program zakłada również intensywny dialog z partnerami zagranicznymi, mogąc zawierać porozumienia międzynarodowe oraz finansować międzynarodowe przedsięwzięcia służące realizacji celów Programu.
Zespół może, w ramach realizacji Projektów, powoływać inne instytucje pomocnicze w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków, prowadzenia analiz czy podejmowania innych działań maksymalizujących szanse realizacje celów Projektu.

 

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMinister - członek RM, Szef KPRM
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuMichał Dworczyk Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMinister - członek RM, Szef KPRM
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 22 października 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 22.10.2019
do góry