Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Numer projektuUC153
Tytuł

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Przyczyna opracowania i potrzeba wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie wynika z:
1. Konieczności wdrożenia dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania (Dz. Urz. UE L 265 z 14.10.2017, str. 1).
2. Potrzeby ujednolicenia procedur dla prowadzonych przez właściwy organ w Polsce postępowań dotyczących eliminowania podwójnego opodatkowania w zakresie nieuregulowanym w obowiązujących umowach międzynarodowych. Ujednolicenie nastąpi poprzez opracowanie jednego aktu prawnego, określającego procedury rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, wszczynanych na podstawie implementowanej dyrektywy 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r., Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (Dz. U. z 2007 r. poz. 1080) lub na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
3. Potrzeby uporządkowania treści ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.), w której znajdują się przepisy proceduralne dotyczące uprzednich porozumień cenowych, uregulowane w dziale IIA Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. Równocześnie uprzednie porozumienia cenowe są efektywnym narzędziem ograniczenia ryzyka nieprawidłowego ustalania cen transferowych oraz zakwestionowania sposobu ich ustalania przez organy podatkowe. Zakwestionowanie cen transferowych w konsekwencji może doprowadzić do podwójnego opodatkowania. Tym samym, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej (zasada kompleksowości regulacji ustawowej) uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania powinno być uregulowane w jednej ustawie łącznie z regulacjami o rozwiązywaniu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, jako przepisami dotyczącymi jednej dziedziny spraw (tj. narzędzi służących eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania).
4. Regulacja dotycząca zawierania uprzednich porozumień cenowych obowiązująca dotychczas w Polsce dostępna jest wyłącznie dla podmiotów krajowych. Możliwe i pożądane jest jednak udostępnienie tego narzędzia również inwestorom zagranicznym, zainteresowanym rozwojem prowadzonej działalności na terytorium Polski. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo i atrakcyjność takich inwestycji planowanych w Polsce, a z punktu widzenia budżetu państwa pozwoli ograniczyć ryzyko nieprawidłowego ustalania cen transferowych, a w efekcie również ryzyko nieprawidłowego wykazywania dochodu do opodatkowania przez podmiot powiązany rozpoczynający działalność w Polsce.
5. Potrzeby ujednolicenia terminologii, którą posługują się regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych oraz przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193).
6. Istnieje potrzeba wcześniejszego wdrożenia programu współdziałania – który został już przyjęty przez Radę Ministrów w ramach projektu nowej Ordynacji podatkowej (dział IV rozdział 5 – UD409) mającej wejść w życie 1 stycznia 2021 r.
Wprowadzenie tego rozwiązania jest związane z koniecznością dostosowania sposobu funkcjonowania organów Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: KAS) do potrzeb podmiotów o największym potencjalne gospodarczym (tzw. podmiotów strategicznych), w szczególności poprzez stworzenie odpowiedniego systemu obsługi i wsparcia ww. przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych. Obecne przepisy oraz praktyki administracyjne nie przewidują szczególnego, tj. dostosowanego do specyfiki ich działalności, traktowania tych podmiotów. Tradycyjny system nadzoru i kontroli nie jest w stanie spełnić wszystkich oczekiwań ww. podatników w świetle zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, istnieje więc potrzeba opracowania nowych i skuteczniejszych narzędzi, które jednocześnie stanowiłby konkurencyjną ofertę wobec agresywnego planowania podatkowego i różnych sposobów unikania opodatkowania.

 

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projektowana ustawa przewiduje m.in.:
1. Zapewnienie przejrzystości i dostępności procedur. Celem regulacji jest zwiększenie przejrzystości i dostępności narzędzi umożliwiających rozwiązywanie sporów mogących powstać na tle problematyki podwójnego opodatkowania.
2. Uporządkowanie procedur dotyczących podwójnego opodatkowania, poprzez skupienie istniejących, dostępnych już środków:
a. postępowań prowadzonych na podstawie Konwencji z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, oraz
b. postępowań prowadzonych na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
- w ramach jednego aktu prawnego, by uniknąć ich rozproszenia, zwiększając tym samym ich przejrzystość i dając możliwość wyboru zastosowania określonego środka na jasnych zasadach. Ponadto do ustawy zostaną przeniesione regulacje dotyczące tych procedur, tj. art. 23t ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz art. 11h ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), w związku z tym uchylone zostaną również delegacje do wydania rozporządzeń zawarte odpowiednio w art. 23v ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 11j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Wprowadzenie nowego mechanizmu rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Projekt ustawy wprowadza mechanizm zapewniający ujednolicenie zasad rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania zysków w ramach Unii Europejskiej, który został przewidziany w dyrektywie 2017/1852. Dotyczy on spraw powstałych w związku z interpretacją i stosowaniem umów i konwencji przewidujących eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodu lub majątku, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W ramach tego mechanizmu wprowadzone zostają ramy czasowe i instytucjonalne oraz zasady na jakich odbywać się będzie przyjęcie i rozpatrzenie wniosku inicjującego procedurę wzajemnego porozumiewania, jej przeprowadzenie, ustanawianie komisji, w skład których wchodzić będą niezależne osoby, a także zapewnione zostaną jednolite gwarancje rozstrzygnięcia sprawy, interakcje z krajowymi postępowaniami i zasady odstępstwa od procedury. Zapewni także uproszczenia w dostępie do procedury dla osób fizycznych i mniejszych jednostek w rozumieniu dyrektywy 2017/1852.
4. Przeniesienie do projektowanej ustawy regulacji dotyczącej uprzednich porozumień cenowych, zawartej dotychczas w dziale IIA ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Przeniesienie regulacji uporządkuje treść ustawy – Ordynacja podatkowa, a jednocześnie zapewni zgodność z zasadami techniki prawodawczej (zasada kompleksowości regulacji ustawowej) – uprzednie porozumienia cenowe jako narzędzie eliminacji ryzyka podwójnego opodatkowania zostaną uregulowane w jednej ustawie łącznie z regulacjami o rozwiązywaniu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania, jako przepisami dotyczącymi jednej dziedziny spraw.
5. Wprowadzenie możliwości rozpoczęcia postępowania w sprawie APA przez podmiot zagraniczny planujący realizację w Polsce inwestycji, w wyniku której utworzony zostanie podmiot krajowy, z którym ten podmiot zagraniczny będzie zawierał transakcje kontrolowane; w takim przypadku, decyzja będzie wydawana dla podmiotu krajowego. Tego typu rozwiązanie służy przede wszystkim rozwojowi biznesu odpowiedzialnego społecznie i gotowego do wywiązywania się w Polsce z obowiązków podatkowych proporcjonalnie do skali rzeczywistej działalności prowadzonej w Polsce. Jednocześnie, wydawanie decyzji dopiero po utworzeniu podmiotu polskiego ma służyć ograniczeniu liczby takich postępowań w sprawie APA, które nie będą rzeczywiście skutkowały rozpoczęciem inwestycji w Polsce.
6. Wprowadzenie pozostałych zmian do procedury zawierania uprzednich porozumień cenowych, wynikających z potrzeb praktyki prowadzenia tej procedury oraz mających na celu jej usprawnienie.
7. Ujednolicenie terminologii, którą posługują się regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych oraz przepisy w zakresie cen transferowych, wprowadzone ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.
8. Wdrożenie Programu Współdziałania od 1 lipca 2020 r., umożliwiającego podjęcie nowej formy współpracy między strategicznym  podatnikiem oraz Szefem KAS opartej na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i przejrzystości, której celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego przy wsparciu udzielonym przez Szefa KAS. Program stanowi innowacyjną formę nadzoru KAS nad prawidłowością wypełniania obowiązków podatkowych, realizowaną przed złożeniem zeznania (ex ante), skoncentrowaną na ciągłym identyfikowaniu lub prognozowaniu oraz rozwiązywaniu problemów podatkowych w czasie rzeczywistym lub zanim jeszcze się pojawią. Rozwiązanie to będzie miało pozytywny wpływ na działalność organów podatkowych, poprzez wzrost dobrowolnego i prawidłowego realizowania obowiązków podatkowych przez strategiczne podmioty. Natomiast podatnik będzie mógł obniżyć ryzyko podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej poprzez gwarancję otrzymywania na bieżąco wiążących opinii administracji skarbowej co pozwoli uniknąć ewentualnych, kosztownych i przewlekłych sporów. Uzyskana w wyniku stałej i ścisłej współpracy z KAS pewność stosowania prawa podatkowego w czasie rzeczywistym, przełoży się w dalszej perspektywie na korzyść ekonomiczną, równoważącą korzyści finansowe wynikające z agresywnej optymalizacji, skłaniając tym samym największych podatników do rezygnacji z używania schematów agresywnego planowania podatkowego. Proponowane rozwiązanie będzie również służyć rozwojowi biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMF
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuTadeusz Kościński Podsekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMF
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 20 sierpnia 2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 20.08.2019
do góry