Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Numer projektuUD508
Tytuł

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rodzaj dokumentuprojekty ustaw
Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Zgodnie z obowiązującym obecnie stanem prawnym wynikającym z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 i 2244) podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą na wyodrębniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej opłatę w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Wpływy z tytułu opłaty stanowią przychody Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów („FZSdU”), którego dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.
Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych mają obowiązek złożyć w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku VAT zbiorczą deklarację miesięczną dotyczącą przedmiotowej opłaty (DRA-1) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za usługę reklamy. Opłatę natomiast wskazaną w deklaracji DRA-1 wnosi się najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca bezpośrednio na rachunek FZSdU.
Aktualne uwarunkowania powodują, że inny podmiot otrzymuje należną opłatę, a inny deklarację, co niekorzystnie wpływa na efektywność systemu poboru opłaty.
Ponadto, w obecnym stanie prawnym, ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie zawiera przepisów o charakterze kompetencyjnym, które określałyby wprost organy właściwe do wydawania decyzji i prowadzenia windykacji w zakresie opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Zgodnie z proponowanymi zmianami opłata wnoszona będzie w ślad za przekazywaną deklaracją na rachunek właściwego urzędu skarbowego, bez zmiany terminu na wnoszenie tej opłaty, co umożliwi organom podatkowym powiązanie płatności z zadeklarowaną kwotą i przekazywanie należnych środków na rachunek FZSdU. Zcentralizowanie w ramach uprawnionego organu, dysponującego danymi identyfikacyjnymi i zgłoszeniami aktualizacyjnymi podatników, deklaracji oraz opłat umożliwi pełną weryfikację dopełnienia obowiązków związanych z reklamą napojów alkoholowych oraz egzekwowania należnej opłaty. Należy podkreślić, że organy podatkowe dysponują odpowiednimi narzędziami, aby weryfikować np. w ramach kontroli podatkowych, czy podatnik dopełnił obowiązków związanych z zadeklarowaniem i uiszczeniem należnej opłaty.
Przedmiotem zmian w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ma być doprecyzowanie przepisów odnoszących się do opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy, w taki sposób, aby wynikało z nich, iż organami właściwymi w sprawie przedmiotowej opłaty są naczelnicy urzędów skarbowych, którzy przekazują pobraną opłatę na rachunek FZSdU. Przeprowadzenie zmian legislacyjnych w obszarze doprecyzowania kompetencji organów związanym z windykacją należności jest konieczne do stworzenia warunków umożliwiających windykację należności przez urzędy skarbowe. Naczelnicy urzędów skarbowych posiadają odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania czynności kontrolnych, ale dotąd nie było uregulowania wskazującego, że właściwi są również w zakresie opłaty, o której mowa w art. 132 ust. 1 ustawy.
Zmierzając do uproszczenia przepisów prawa oraz jego stosowania zaproponowano zgromadzenie deklaracji i wpłat w ramach jednego organu, przy zachowaniu dotychczasowych terminów na przekazywanie deklaracji oraz dokonywania należnych wpłat.
We wzorze zbiorczej deklaracji miesięcznej (DRA-1), określonym w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będąca reklamą napojów alkoholowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 311), konieczne będzie zamieszczenie pouczenia, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
Jednocześnie proponuje się rozszerzenie katalogu zobowiązań, do których stosuje się egzekucję administracyjną, w art. 3a §1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.) poprzez dodanie opłat, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Proponowane zmiany legislacyjne mają na celu zoptymalizowanie systemu poboru opłaty i skuteczności wywiązywania się przez podatników z obowiązków nałożonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stworzenie warunków umożliwiających skuteczną windykację przez urzędy skarbowe. Zaproponowane rozwiązanie jest jednocześnie oczywiste z uwagi na kompetencje i uprawnienia urzędów skarbowych oraz ich bliski kontakt z podatnikiem.
Liczba kontrahentów w ewidencji FZSdU prowadzonej  przez Ministerstwo Sportu i Turystyki wynosi 910, natomiast liczba czynnych kontrahentów w 2018 r. stanowiła 373 podmioty.
Stan należności głównych wymagalnych na dzień sporządzenia sprawozdania Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za zamknięty okres rozliczeniowy, od 1 stycznia 2019 r. do 30.09.2018 r.  wynosił  81 041,25 zł.
Stan wymagalnych odsetek za zwłokę, na dzień 30.09.2018 r. wynosił  11 418,00 zł.
Liczba podmiotów zalegających z opłatą na dzień 30.09.2018 r. wynosiła 37.
Liczba deklaracji DRA-1 przekazywanych przez wszystkie urzędy skarbowe do MSiT, kształtowała się następująco:
2015 r. – 1186 szt. deklaracji   
2016 r. – 2292 szt. deklaracji
2017 r. – 1895 szt. deklaracji
2018 r. – 1999 szt. deklaracji.
W większości przypadków urzędy skarbowe będą obsługiwały 1-5 deklaracji DRA-1 miesięcznie.
Powyższe dane wskazują, że nie jest to skala, która mogłaby obciążyć urzędy skarbowe. Różnica w obsłudze deklaracji przez urzędy skarbowe będzie polegała na tym, że zamiast kopiować i przekazywać uwierzytelniony egzemplarz deklaracji do MSiT, będą go ewidencjonować i przypisywać dokonane wpłaty. Jednocześnie zamiast korespondować z MSiT oraz podatnikami zalegającymi z opłatą, urzędy skarbowe na podstawie deklaracji wyposażonej w pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, wraz z rozszerzeniem katalogu zobowiązań, do których stosuje się egzekucję administracyjną, będą mogły prowadzić szybką i skuteczną egzekucję należności. Wyeliminowana zostanie dodatkowa korespondencja pomiędzy MSiT, podatnikiem i urzędem skarbowym - wydłużająca czas załatwienia sprawy, a bezpośredni kontakt podmiotu z urzędem skarbowym doprowadzi do ograniczenia zaległości z tytułu opłaty.
Projektowane zmiany przyniosą również korzyści dla przedsiębiorców, którzy będą mogli uiszczać wpłaty w ślad za przekazywaną deklaracją, tj. do tego samego adresata, z zachowaniem dotychczasowych terminów. Możliwe będzie zapewne dołączenie deklaracji DRA-1 do platformy www.e-deklaracje.gov.pl, którą obsługują urzędy skarbowe i przekazywanie jej przez Internet, zamiast ręcznego wypełniania i dostarczania do urzędu skarbowego.
Projekt zawiera również odpowiednie przepisy przejściowe.

Organ odpowiedzialny za opracowanie projektuMSiT
Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektuAnna Krupka Sekretarz Stanu
Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RMMSiT
Planowany termin przyjęcia projektu przez RMIII kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r.
Informacja o rezygnacji z prac nad projektem (z podaniem przyczyny)-

Opcje strony

Data modyfikacji : 24.09.2019
do góry